رژیم: بازنشستگان برای چندمین بار به خیابان امدند و شعار “سفره ما خالیه .. وعده وعید کافیه” سردادند+ ویدئو

تصاویری از تجمع اعتراضی رانندگان بازنشسته با شعار: «وعده وعید کافیه سفره‌ی ما خالیه» اعتماد انلاین