رژیم: درمتن قطعنامه ۵۹۸ هیچ اشاره ای به مسئولیت عراق و پرداخت خسارت نشده

چند سالی است که رژیم هر وقت میبیند که عراق از وی فاصله گرفته است بحث دریافت غرامت جنگی از عراق را به پیش میکشد. 

این در حالی است که سعدالله زارعی کارشناس مسائل خاورمیانه ای رزیم می‌گوید در قطعنامه ۵۹۸ هیچ اشاره به مسئولیت عراق در آغاز جنگ نشده و ایران نمی‌تواند بحث غرامت را مطرح کند. اکو ایران