رژیم: ۱۴۰شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ زیان ده بودند، ۵هزار میلیارد تومان کمک ضرر دادیم

در بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ رژیم آمده است که تعداد ۶۲ شرکت دولتی در دو بخش «اقتصادی» و «فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری» و بخش بانک‌ها تحت عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج شده در حالی که در عمل تعداد ۱۴۰ شرکت در سال ۱۴۰۰ زیان‌ده بوده اند و به این شرکت‌ها مبلغ ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت کمک‌زیان از محل منابع عمومی دولت پرداخت شده است. 

   گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰رژیمپ، ۶ ماه پیش از موعد مقرر قانونی، روز شنبه یکم مردادماه، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

دیوان محاسبات رژیم اعلام کرد:بررسی ماهیت احکام بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که تعداد ۲۲۰ مورد یعنی ۵۴ درصد از ۴۰۵ حکم، جزء و تبصره های این قانون، ماهیت بودجه ای و تعداد ۱۸۵ مورد یعنی ۴۶ درصد از آن ها ماهیت غیر بودجه ای داشته اند. همچنین حدود ۱۹ درصد(۷۶ مورد) از احکام اجازه ای، ۷۹درصد(۳۲۱ مورد) تکلیفی یا وظیفه ای و ۲ درصد(۸ مورد) دارای ممنوعیت بوده است. دیده بان رژیم