زری اصفهانی – تنها نجات دهنده تویی – به مناسبت روز جهانی کارگر

به مناسبت روز جهانی کارگر ekhraj

تقدیم به برادران و خواهران کارگرم درایران تحت ستم

برخیز و دستهایت را زنجیر کن
تنها نجات دهنده تویی
ایکاش
این بازوان خسته ،
روزی درهم تنند
این مشت های فرو بسته
این کینه های فروخفته
این ناله های درد
ایکاش روزی
فریاد خشم گردند
ایکاش میدانستی
دریای پرتلاطمی و مرکز هستی
ایکاش میدانستی
تنها کسی که میتواند
توفان به پا کند
با بازوان مقتدرخویش
از بند های فقر وبردگی ورنج
خود را رها کند
و حتی
دریا و دشت و کوه را
جا به جا کند
ویران کند جهان کهنه پر درد و داغ را
دنیای تازه تری آنگاه
برپا کند
این دستهای تواند
این دستهای پینه بسته خسته
که ایکاش
روزی
زنجیر میشدند
این مشت های فروبسته
برآسمان فرا شده
می کوبیدند
برطبل های خشم
این ناله های غمزده فریاد میشدند
و آنگاه
دریای گام های تو می غرید
درکوچه های شهر
ویرانه می نمود

بنیا ن رنج وفقربرخیز!
تنها نجات دهنده تویی تو
ایکاش میدانستی
دریای پر تلاطمی و مرکز هستی

و میتوانی
با بازوان مقتدرخویش
توفا ن به پا کنی
وزبند های فقر و بندگی ورنج

خود را رها کنی