زنان نیروی تغییر                        

محبوبه پایمرد

 هشت مارس ، روز جهانی زن است . این روز نقطه عطفی در جنبش حقوق زنان است و نشان دهنده توجه دنیا به نقشی است که زنان در طول تاریخ در پیشرفت جهان و اهداف بشری برعهده دارند . این روز به منظور بزرگداشت دستاوردهای فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی زنان در نظر گرفته شده است . تاریخ ایران ، زنان شجاع و کاردان زیادی را به خود دیده است از سرداربی بی مريم بختیاری تا مریم رجوی ، زنان قهرمان و دلیری که نقش موثری در بیداری و آگاهی ایران به عهده داشته اند . و ما امروز باید در کنار مریم و همراه او در مقابل اخوندهای زن ستیزی که کمر به نابودی حقوق و آزادی های زنان بسته اند و می خواهند آن ها را لگد مال کنند، بایستیم . در مقابل مرتجعین زن ستیز که با تحقیر و سرکوب زنان می خواهند پایه های حکومت استبدادی خود را محکم کنند .مریم خطاب به تمام زنان ایرانی می گوید :’’زنانی که قبل از شما رنج تحقیر ، ستم و سرکوب را به دوش کشیده اند و هم چنین مردان و زنان آینده ، امروز به شما چشم دوخته اند و از شما می خواهند که به پا خیزید و نقش خودتان را به عهده بگیرید ’’. مریم نقش زن را به تمام زنان ایران یاد آوری می کند که :”این نقش تاریخی شما ست و این شما هستید که باید این مسیولیت را به دوش بگیرید و ایران را وارد دوران طلایی برابری ، صلح ، دمکراسی و توسعه کنید. درود بر همه زنان و مردان آزاده ای که در هر کجای جهان بهای گزاف آزادی را می پردازند . پیروزی پیش روی شما، از آن شما و در انتظار شما است . یقین بدانید ، سرکوب شدگان امروز ، فاتحان فردا هستند و صدای آن ها تا ابد طنین خواهد داشت . به مناسبت روز جهانی زن ، به همه زنان جهان تبریک می گوییم و از صمیم قلب برای زنان شجاع – آگاه و دلیر ایران آزادی و رهایی از چنگال استبداد دینی را آرزو می کنیم.”  

 ما ایستاده ایم تا روز آزادی