زندانيان سياسی زندان گوهردشت در اعتراض به پخش امواج پارازيت اعتصاب غذا کردند

بنا بر گزارشهای رسیده، زندانيان سياسی سالن12 بند 4 زندان گوهردشت از صبح روز شنبه 11آبان در اعتراض به پخش امواج پارازيت در داخل زندان دست به اعتصاب غذا زده اند.
مسئولان سیاهچال  گوهردشت، از مدتها قبلفبه ويژه بندهای زندانيان سياسی مبادرت به پخش امواج پارازيت می کنند. اين اقدام ضدانسانی سلامتی زندانيان را به شدت به خطر انداخته به نحوی که زندانيان از خشکی مخاط، دردهای عضلانی و سردردهای شديد، تاری چشم و تهوع و بی حسی مستمر رنج می برند.پخش پارازيت که سرطان زا نيز هست، علاوه بر ساير فشارها و محدوديتها و اقدامات سرکوبگرانه اين زندان را به محلی برای مرگ تدريجی زندانيان تبديل کرده است.

بنا به اعتراف رئيس سازمان زندانهای رژيم، ظرفيت رسمی زندان گوهردشت 5000نفر است، اما اکنون بيش از 22000زندانی در آن تلنبار شده اند. کمبود جا به حدی است که زندانيان حتی امکان نشستن هم ندارند. استراحت نوبتی است و زندانيان مجبورند حتی از فضاهای داخل دستشوييها برای استراحت استفاده کنند.

شرايط بهداشتی بسيار وخيم و آلودگی آب و فقدان حداقل امکان استحمام موجب شيوع بيماريهای واگيردار و پوستی در بين زندانيان شده است. بهداری زندان از مينيمم امکانات درمانی برخوردار نيست و دژخيمان زندانيان را که بيشتر آنها از بيماريهای مختلف رنج می برند، از دسترسی به پزشک متخصص و رسيدگيهای درمانی محروم کرده اند. جيره بسيار محدود و ناچيز غذايی نيز موجب سوء تغذيه و بيماری بيشتر شده است. فقدان وسايل گرمايش در فصل سرما بر شدت شرايط فاجعه بار اين زندان افزوده است.