دو زندانی سیاسی اهوازی به شکل مخفیانه در ایران اعدام شدند

arab-ahvaz
سازمان حقوق بشر اهواز روز پنجشنبه 12-6-2014 از اجرای حکم اعدام مخفیانه علی چبیشاط و سید خالد موسوی دو فعال سیاسی – فرهنگی عرب اهوازی در ایران خبر داد.

قبرهای دو زندانی اعدام شده توسط ماموران اطلاعات به برادران آنها نشان داده شد، اما ماموران اطلاعاتی به خانواده های زندانیان اعدام شده در مورد برگزاری هرگونه‌ مراسم ‌عزاداری هشدار داده‌اند.

پیش از این سازمانهای یین المللی حقوق بشر در مورد اعدام قریب الوقوع این دو زندانی هشدار داده بودند.

علی چبیشاط و سید خالد موسوی به موجب دادنامه شماره (9109986119901221) شعبه 4 دادگاه انقلاب اهواز در شهریور 1392 به اتهام “محاربه با خدا” و “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق انفجار لوله‌ گاز چغازمبیل به اعدام محکوم شدند.

به گفته برخی از اعضای خانواده این دو زندانی، آنها در طول بازداشت در معرض بدرفتاری و شکنجه جسمی قرار گرفته بودند و پس از آن در مقابل دوربین های تلویزیونی شبکه پرس تی وی حاضر و اتهامات منتسب به خود را پذیرفتند، خانواده های این دو زندانی نیز با تهدید و تطمیع وزارت اطلاعات در مقابل دوربین های تلویزیونی خواسته های آنها را به جا آوردند.

این دو زندانی از ۲۷ اسفند سال گذشته ، توسط نیروهای اداره اطلاعات از زندان فجر دزفول به مکان نامعلومی منتقل شده بودند این دو زندانی از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز ، در شهریور ١٣٩٢ به اتهام محاربه با خدا و اقدام علیه امنیت ملی از طریق انفجار لوله‌ گاز چغازنبیل به اعدام محکوم شدند.