زن- مقاومت – آزادی

محبوبه پایمرد        

 فریاد طنینی است که تاکید بر نقش زنان در پیشتازی و رهبری مقاومت برای رسیدن به آزادی یعنی همان کاری که مجاهدین در قدم اول از خودشان شروع کرده اند را در می نوردد . زنان ایران پیشتازان مقاومت برای آزادی مردم ایران در برابر دیکتاتوری مذهبی اخوندها هستند . زنان ایران به چنان درجه از رشد و آگاهی دست یافته اند که با درک درست از جایگاه و رسالت عظیم خود توانسته اند بار شکنجه و اسارت و شهادت را قهرمانانه به دوش بکشند . این نسل از زنان رها و آزادی خواه در مقاومت برای آزادی نقش آفرینی می‌کنند . از زنان شهید و اسیر و مبارز در دهه ی پنجاه که راه ورود گسترده زنان به مبارزه را گشودند تا آنها که در دهه شصت تسلیم ناپذیر با نثار خون خود بنیان رژیم اخوندی را به لرزه در آوردند و جهان شاهد است که همین مسیر پررنج و خون را نسل های بعدی از زنان و دختران شجاع ایران در قیام سال های ۷۸،۸۸،۹۶،۹۸ و ۱۴۰۱ چگونه طی کرده و می کنند مسیری که تا سرنگونی رژیم زن ستیز اخوندی و استقرار آزادی ایران ادامه خواهد داشت . زنان تحت حاکمیت دینی برای بدست آوردن حقوق اولیه خود تاکنون هزینه های بسیار سنگینی پرداخته اند . زنانی که از اعماق سیاه چال های اوین و قزل حصار و دیگر زندان های ایران فریاد می زنند ، مقاومت . زنانی که فقط به دلیل عدالت خواهی و دادخواهی در اسارت به سر می برند . زنانی که سال هاست مبارزه می کنند و تسلیم این رژیم آدمکش نمی شوند . زنانی که آسایش و زندگی خود را فدا کرده اند برای آرمانی که آزادی ایران است . تاحکومت مردم برمردم و آزادی خلق ایران را به ارمغان بیاورند . امروز اخوندها به خود می لرزند ، آنها می دانند که نمی توانند زن ایرانی را مهار کنند و همین سرکوب شدگان دیروز حکومتشان را از میان برخواهد داشت . ما خواهان آزادی زنانی هستیم که در ایران اسیر مانده اند ، آزادی دختران و زنان جوانی که در بردگی به سر می برند . تا به امروز هزاران زن شکنجه شده اند اما سر خم نکرده اند . امروز به همین گواهی می دهیم و در مواجهه با دنیای غرب که سیاست مماشات را در پیش گرفته اند اعلام می کنیم که زن ایرانی به تنهایی در مقابل دشمن در داخل کشور ایستاده اند . هیچ شکنجه ، هیچ دیوار زندان و حتی مرگ نمی تواند آنها را وادار به تسلیم بکند زنان ایران می دانند که پیروز خواهند شد . فردا ، پس فردا ، یک سال بعد یا بیشتر ، هر چه باشد پیروزی آنها حتمی است و تا پیروزی نهایی در کنارشان خواهیم بود و فریاد خواهیم زد . زن – مقاومت – آزادی