زینت میرهاشمی- تشدید خشونت آشکار پیام حکومت به مردم

zinat02در یک ماه، فقط در یک ماه، 48 نفر به صورت علنی به دار آویخته شدند. خشونت، اعدام و سرکوبگری همزاد هر نظام دیکتاتوری است. اعدام چه 10 نفر و چه صد نفر باشد، خشونت حکومتی را تغییر نمی دهد. اما گونه سرکوبی، مثلا در ملاء عام، به صورت جمعی، مخفیانه یا آشکار، کشتن در زیر شکنجه و حلق آویز کردن در شرایط زمانی مشخص پیام و معنای خود را دارد.

بر اساس گزارشهای پخش شده از طرف نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانه های حکومتی، 48 اعدام از زمان برگزاری انتخابات فرمایشی تا کنون صورت گرفته است. به این ارقام کشتن افشین اسانلو، فعال کارگری را هم باید اضافه کرد. در همین شرایط بیشمار زندانیان سیاسی و عادی در انتظار اجرای حکم غیر انسانی اعدام هستند. در این شمار بسیار نوجوانانی که در هنگام انجام جرم، سن قانونی نداشته اند. 8 نفر از زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج در آستانه اعدام قرار دارند. دستگیری و محکوم به اعدام در میان اقلیتهای دینی گسترش پیدا کرده است. شرایط زندانیان سیاسی در سیاهچالها به شدت وخیم شده است. مجموعه رویدادها و اخباری که از زندانها منتشر می شود، نشان دهنده شدت وحشیگری رژیم است.

در حالی که کشورهای غربی جایگزینی روحانی به جای احمدی نژاد را یک تحول به سمت بهتر شدن روابط رژیم در دایره روابط بین المللی به حساب می آورند، رژیم بر شدت خشونت آشکار می افزاید. در فراسوی فعالیتهای باند رفسنجانی، امکان زهر نوشی از طرف ولی فقیه در میان گمانه زنیها شدت گرفته است. بر همین منظر ولی فقیه همچنان در سخن پراکنیهایش اشاره کرده نوشیدن جام زهر پیامهایی دارد که اگر یک جام بنوشد باید جامهای دیگر را نوش کند. وی گفته است که اگر امروز بر سر مساله اتمی کنار بیاید فردا باید سر حقوق بشر وا دهد. رژیم با اعدامهای اخیر چندین پیام را به جهانیان گوشزد می کند. اول این که قوانین مجازات اسلامی بدون در نظر گرفتن اعتراضهای جهانی ادامه دارد. حقوق بشر از نوع اسلامی با رعایت مجازاتهای قرون وسطایی اجرا شده و همچنان خواهد شد. زیرا اینها جزو قوانین شرع و ولایت فقیه است. رژیم ولایت فقیه با ادامه خشونت آشکار در این شرایط می خواهد رفتار خود را در برابر هر رویداد احتمالی در روابط بین المللی تحمیل کند. حقوق بشر جهانشمول و مردم ایران حق برخورداری از آن را دارند. هیچ تحولی در ایران بدون رعایت حقوق بشر همگانی، آزادی تمامی زندانیان سیاسی و تغییر قوانین و رفع تبعیض جنسیتی، ملی و مذهبی امکان ندارد. رژیم و دارو دسته های حکومتی بیهوده تلاش می کنند که این مقولات را از هم تفکیک نمایند.