زینت میرهاشمی – خامنه ای با حکم «تنفیذ» حسن روحانی را «منصوب» کرد.

 

zinat02حسن روحانی با حکم تنفیذ ولی فقیه روز شنبه 12 مرداد بر جایگاه احمدی نژاد نشست. خامنه ای در حکم خود با اشاره به رای روحانی، تاکید می کند که این رای را تنفیذ و حسن روحانی را به «ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم».

البته خامنه ای به حسن روحانی گوشزد می کند که «آن رای این تنفیذ تا هنگامی است که ایشان به تعهد در پیمودن صراط مستقیمی که تاکنون در پیش داشته ‌اند یعنی راه آرمانهای نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر زورگویان و مستکبران پایبند باشند». بدین ترتیب ولی فقیه دست خود را برای نادیده گرفتن رای به روحانی و لغو حکم تنفیذ باز می گذارد.

خامنه ای علاوه بر حکم انتصاب در حرفهای کلی خواستار حمایت از دولت روحانی شد و این در حالی است که با مراسم تحلیف که امروز در مجلس رژیم برگزار می شود، جدالها آغاز خواهد شد. ترکیب کابینه حسن روحانی که به چالش اصلی باندهای حکومتی طی هفته های اخیر تبدیل شده بود، از امروز به طور واقعی به صف بندیها شکل می دهد. رهاورد جدال باندها بر سر تعیین افراد کابینه روحانی، گسترش شکاف و تشدید بحران در هرم قدرت را در چشم انداز نشان می دهد.

سیر رویدادها و کشمکشهای درون هرم قدرت و حذف جناحها و حتا به حصر و زندان کشانیدن کسانی که در دوره ای از حیات جمهوری اسلامی در خدمت نظام ولایت فقیه بوده اند به حکم خامنه ای معنا می بخشد. مرز وفاداری و سرسپردگی به نظام و قوانین آن، تنها با خط کش ولی فقیه و باند او تعیین می شود. البته حسن روحانی قبل از رسیدن به این مقام، وفاداریش به نظام را بارها نشان داده است. این که در آینده ولی فقیه توانایی وادار کردن باند حسن روحانی بر «پیمودن صراط مستقیم» خواهد داشت یا نه، امریست که به رویدادها در درون قدرت و به جنبشهای اجتماعی که حرف خود را در کف خیابان خواهند زد، بستگی دارد.

بخشی از حرفهای حسن روحانی، صحبتهای کلیشه ای خاتمی را یادآوری می کند. حسن روحانی گفت:«بگذاریم سینه ها از کینه ها پاک شود، بگذاریم آشتی جای قهر و دوستی جای دشمنی قرار گیرد.» البته وی معلوم نکرد که چه کسی با چه کسی باید آشتی کند و کدام دشمنی و قهر باید عوض شود و یا چگونه عوض شود. منظور حسن روحانی هرچه که باشد، در این حقیقت که نظام حاکم بر ایران دشمن اصلی مردم ایران است هیچ تغییری داده نمی شود.