سازمان انرژی اتمی رژیم: پروتکل الحاقی را اجرا نمی کنيم و بازرسان حق بازديد از پارچين ندارند

اطلاعیه دبیرخامنه شورای ملی مقاومت ایران: بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی رژيم ملايان، در روز 13ارديبهشت (3 مه)، در آستانه ورود يک هيأت از بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی، بار ديگر امکان دسترسی بازرسان آژانس به سايت پارچين را منتفی دانست. وی گفت «به لحاظ حقوقی آنها حق بازديد از پارچين را ندارند، چون ما پروتکل الحاقی را اجرا نمی کنيم اگر هم پروتکل الحاقی را اجرا می کرديم دسترسی هم بايد مديريت شده باشد» (خبرگزاری سپاه پاسداران – فارس- 13ارديبهشت).

او مجدداً تأکيد کرد که رژيم قصد کاستن از برنامه هسته يی خود- که هيچ هدفی جز دستيابی به سلاح اتمی را دنبال نمی کند- ندارد و تصريح کرد «تأسيسات هسته يی ما تعطيل نخواهند شد».

بازرسان آژانس طی سه سال گذشته بارها برای بررسی وجوه ناشناخته يی از برنامه تسليحات اتمی رژيم ملايان خواستار بازديد از بخش مشخصی از ا سايت پارچين شده اند، اما رژيم ملايان همواره مانع بازديد آنها از پارچين شده است. بازرسان در همين مدت، بنا بر گزارشهای متعدد، رژيم ملايان با هدف پاک کردن هر گونه رد و آثار آزمايشات هسته يی، مشغول ايجاد تغييرات عمده در بخشهای مورد نظر در پارچين بوده است.

اظهارات سخنگوی سازمان انرژی اتمی رژيم مبين اين واقعيت است که بر خلاف تمامی ادعاهای ماههای اخير، رژيم آخوندی در ادامه سياست دستيابی به بمب اتمي هم چنان به پنهانکاری و فريبکاری ادامه می دهد و به هيچ وجه قصد شفافيت در زمينه برنامه هسته يی خود را ندارد.

رژيم ملايان طی ساليان گذشته، بخشهايی از پروژه تسليحات هسته يی خود را در سايتهای نظامی متعارف، مخفی کرده و با اين بهانه که بازرسی از سايتهای نظامی در صلاحيت آژانس نيست، مانع دسترسی آژانس به آنها شده است.

مقاومت ايران بار ديگر تأکيد می کند اجرای پروتکل الحاقی از سوی رژيم آخوندی و دسترسی آزاد و بدون قيد و شرط آژانس بين المللی انرژی اتمي به همه تأسيسات و متخصصان اتمی رژيم، يک گام ضروری و غيرقابل اجتناب برای تضمين عدم دسترسی ملايان به بمب اتمی است.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
14ارديبهشت 1393 (4 مه 2014)