سازمان خه بات كردستان ايران و محكومیت حمله موشكی به كمپ ليبرتی

سازمان خبات کردستان

در اطلاعيه سازمان خبات كردستان ايران آمده است: ساعت يك و 15 دقيقه ظهر روز 25 خرداد1392 بار ديگر رژيم ضد بشري آخوندي دست به يك حمله موشكي به پناهندگان بي سلاح و بي دفاع ساكن كمپ ليبرتي زد و متأسفانه تعداد زيادي شهيد و مجروح شدند.

اين براي چندمين بار است كه رژيم آخوندي از طريق مزدورانش به اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران حمله كرده و دست به كشتار بيرحمانه آنها مي زند وهيچ دولت و مركزي هم خودش را در اين مورد مسئول نميداند.

سازمان مجاهدين خلق ايران پيشتر چندين بار در مورد تهديد جاني ساكنين ليبرتي هوشياري داده و دهها سازمان سياسي و مراكز حقوق بشري و شخصيتهاي سياسي جهاني در بيانيه هاي جداگانه خواستار برگشت مجاهدين از ليبرتي به اشرف شده بودند اما تاكنون به دلايل سياسي اين خواسته انجام نشده است.

سازمان خه بات كردستان ايران جنايت جديد رژيم آخوندي و مزدورانش در عراق را عليه اعضاي سازمان همپيمان مجاهدين خلق ايران به شدت محكوم كرده  و از همه مراكز حقوق بشري بين المللي و سازمان ملل متحد ميخواهد در مورد جان اين پناهندگان خودشان را مسول بدانند و به دولت عراق فشار وارد كنند كه در سريعترين زمان راه برگشتن اعضاي مجاهدين را به اشرف باز كند.

سازمان خه بات كردستان ايران- كميته مركزي -25خرداد 1392