سازمان ملل 52 شهید مجاهدین خلق را تایید کرد

امروز سه شنبه، 12 شهریور، گئورگي بوستين نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در عراق پس از دیدار از قرارگاه اشرف تایید کرد که 52 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در این قرارگاه کشته شده اند.

روز یکشنبه نیروهای مالکی-خامنه ای در یک حمله جنایتکارانه به اشرف 52 نفر از 100 نفر افراد باقیمانده در اشرف را به شهادت رسانده بودند.

بر اساس اطلاعیه ای که UNAMI انتشار داد وی که در راس هیتتی شامل رؤسای بخشهای حقوق بشر و پزشکی يونامی روز گذشته بازديدی از کمپ اشرف به عمل آوردند و در آنجا به صورت جداگانه با ساکنان بازمانده از قتل عام در کمپ، و با رئيس پليس ديالی ملاقات کردند.

در این اطلاعیه امده است که تمامی کشته شدگان دارای زخمهای ناشی از شليک بودند اکثر آنها در ناحيه سر و بخش بالايی بدن هدف قرار گرفته بودند و تعدادی از آنها دستهايشان بسته بود.
هيأت همچنين تعدادی از ساختمانهای تخريب شده را مشاهده کرد که شامل يک ساختمان سوخته بود و مقاديری از مواد منفجره کارگذاری شده نيز به هيأت نشان داده شد.

هيأت توسط ساکنان کمپ مطلع شد که کماکان 7نفر از ساکنان مفقود هستند.

این هیئت بعد از وساطت يونامی بين مقامات عراقی و ساکنان اشرف، ساکنان موافقت کردند که اجازه بدهند آمبولانسهای عراقی اجساد متوفيان را به سردخانه بعقوبه منتقل کنند. ک

بیانیه میافزاید که بعد از وساطت يونامی بين مقامات عراقی و ساکنان اشرف، ساکنان موافقت کردند که اجازه بدهند آمبولانسهای عراقی اجساد متوفيان را به سردخانه بعقوبه منتقل کنند.
رئيس دفتر حقوق بشر و ساير اعضای هيأت برای مانيتورينگ بيشتر در کمپ اشرف باقيماندند.
هيأت سازمان ملل در عراق با تأکيد بر بيانيه قبلی خود، خشم شديد خود را از کشتار بی رحمانه ساکنان کمپ ابراز کرد.
آقای باستين به بيانيه صادره توسط دولت عراق مبنی بر اين که تحقيقات خود را در رابطه با وقايع تراژيک آغاز کرده و به اين که مسئوليت خود را در رابطه با ايمنی ساکنان کمپ به رسميت شناخته است توجه داد.
او گفت: «من به دولت عراق فراخوان می دهم که تضمين کند که يک تحقيق جامع، بی طرفانه و شفاف راجع به اين جنايت سبعانه بدون تأخير صورت بگيرد و نتيجه تحقيقات به صورت عمومی اعلام شود».
آقای باستين با تأکيد بر بحرانی بودن شرايط و از آنجا که در حال حاضر سطح کافی امنيت در اشرف برای ساکنان تأمين نيست، تأکيد کرد که تا زمانی که ساکنان کمپ به مکانی امن منتقل شوند، تمامی تدابير برای حفاظت از جان آنها بايستی تأمين شود.

متن بیانیه یونامی