سالگرد قیام مردم ایران، پایان قدرت رژیم مولایان

افسانه اسکویی

مقایسه های تاریخی درانقلاب دمکراتیک نوین ایران 

پس ازکودتای ۱۳۳۲ علیه دولت ملی دکترمحمد مصدق، نیروهای ملی وانقلابی سرکوب شدند.ازجمله جنایات محمد رضا پهلوی اعدام دکترحسین فاطمی وزیرامورخارجه دکترمصدق به دستورچرچیل نخست وزیر وقت دولت انگلیس بود.

درپروسه حکومت دیکتاتوری پهلوی کلیه احزاب دردهه ۱۳۴۰ تعطیل و دوحزب دولتی ایران نوین و حزب مردم باقی ماندند . 

نیروهای انقلابی سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان چریک های فدایی خلق تنها راه حل برای رسیدن به آزادی را درجنگ مسلحانه علیه حکومت دیکتاتوری پهلوی دیدند.

دردهه پنجاه تغییرات داخل ایران، منطقه وجهان باعث فشارهای مردمی وانقلابی به حکومت شاه درایران شد که شاه درنقطه تدافعی درسال ۱۳۵۳ دوحزب دولتی باقیمانده را تعطیل کرد و حزب رستاخیزرا برای همه آحاد مردم تآسیس و اعلام کرد، پدیده ای که درانقباض دیکتاتورها رخ می دهد. 

در سال ۱۳۵۶استمراراعتراضات واعتصابات مردم برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی به روزتاریخی ۱۷ شهریور۱۳۵۷منجرشد. بعد از کشتار ۱۷ شهریورشریف امامی نخست وزیر وقت درمجلس با نشان دادن عکس هایی ازپلاکاردهایی نوشته شده با مضمون : رهبران رهبران مارامسلح کنید! ، توجیه کشتار مردم درحکومت نظامی وخواست مردم برای مسلح شدن وگذارازتمامیت حکومت شاه را نشان داد.

 محمدرضا پهلوی برای مقابله با مردم حضورارتشبد ازهاری به عنوان نخست وزیر وگسترش حکومت نظامی را درشهرهای مختلف ایران مناسب دید.

بنایراین روزتاریخی ۱۷ شهریور۱۳۵۷ آغازپایان قدرت دیکتاتوری شاه بود که بازگشتی به عقب نداشت .

بعد ازاین روز جامعه جهانی درگوآدلوپ تصمیم به رفتن شاه گرفت.عدم وجود نیروهای مترقی مبارزوانقلابی وتشکیلات موجب شد که استعماربه راحتی توانایی سوارکردن خمینی برموج اعتراضات آزادی خواهانه مردم ایران راداشته باشد.

استعمار دریک روز آفتابی زمستانی در ۱۲بهمن ۱۳۵۷ خمینی را سواربرهواپیمای ایرفرانس با اسکورت جت های جنگی آمریکایی برمردم ایران تحمیل کرد.

رژیم خمینی ازابتدا بااعدام وجنایت آغازبکارکرد. نیروهای انقلابی ومردمی مخالف این اعدام هابودند.

درپروسه حاکمیت رژیم خمینی روزبروزحلقه آزادی برمردم و نیروهای سیاسی انقلابی تنگترشد. درسواستفاده ازاحساسات انقلابی ومذهبی مردم ایران رژیم دست به کشتارمردم کردستان، گروگان گیری سفارت آمریکا درتهران وجنگ ضد میهنی برای تثبیت حکومت خود زد.

تا روز۳۰ خرداد سال ۶۰ نیروهای انقلابی ازجمله مجاهدین خلق درمقابل هجوم وحشیانه چماقداران رژیم سعی دراستفاده ازکمترین فضای سیاسی آزاد باقی مانده می کردند.

رژیم خمینی با به گلوله بستن مردم و جوانان درتظاهرات مسالمت آمیز روز۳۰ خرداد ۶۰  نقطه پایان را برای آزادی درایران گذاشت که مانند دهه ۱۳۴۰ درزمان شاه راه حل دیگری جزجنگ مسلحانه برای رسیدن به آزادی مردم ایران باقی نگذاشت .

ادامه جنایات خمینی دردهه ۶۰ بخصوص قتل عام ۶۷ درجهت تحکیم پایه های حکومت ضد بشریش بود.

در زمان رفسنجانی برای پایین کشیدن طبع انقلابی درجامعه و دورنگاه داشتن مردم ایران ازشرایط انقلابی، طرح ”اصلاحات” مطرح شد.

فلاحیان وزیراطلاعات رژیم دردوره رفسنجانی، درسخنرانی انتخاباتی خودش برای مجلس خبرگان دراصفهان، اعتراف کرد که طرح ”اصلاحات ”رژیم ساخته وپرداخته وزارت اطلاعات رژیم بوده است ومسيولیت سیاسی آن را حجاریان یکی ازمعاونین فلاحیان برعهده داشته است . 

درضمن سعید امامی معاون دیگرفلاحیان قتلهای زنجیره ای درایران رابه عهده داشت بااین هدف که هیچگونه مانعی درمسیربرنامه ساختگی ”اصلاحات” قرارنگیرد. 

قیام های متفاوتی ازجمله قیام دانشجویان درسال ۱۳۷۶،قیام ۸۸ ، قیام ۹۶ باشعاراصلاح طلب اصولگرادیگه تمامه ماجرا، قیام ۹۸ باشهدای سرفرازروند انقلاب برای آزادی راتسریع کردند. بعد ازقیام ۹۸ رژیم مجبوربه  انقباض بیشتر درحاکمیت خود با آوردن سه جنایتکار بررآس سه قوه شد.

پروسه عملکردهای ضد انسانی، ضد ایرانی وضد اسلامی رژیم دراین ۴۴ سال زمینه آغازقیام ۱۴۰۱ فراهم کرد.

با وجود مقاومت سازمان یافته مجاهدین خلق ایران وشورای ملی مقاومت ایران روزنه ای برای ورود یک آلترناتیوشاهنیشخی ترکیبی ازشاه وشیخ برای مردم ایران توسط استعمار باقی نمی ماند.

مردم ایران درتظاهرات و اعتراضاتشان دراین یک سال اخیر نه تنها خط قرمزهای رژیم را در باره محکوم کردن قتل عام ۶۷ که درآن  بیش از ۳۳۷۰۰ زندانی سیاسی (بیش از ۹۰ درصد آنان مجاهدین یا هواداران مجاهدین خلق بوده اند) رد کرده اند ، بلکه  خط باطل برسیاست استعماری شاه وشیخ نیزبا شعار ها ی نه شاه نه شیخ و مرگ برستمگر چه شاه باشه چه رهبرکشیده اند.

به گفته آناتول فرانس : ”کاملترین انقلاب ، انقلابی است که درآن آخرین امپراتور(شاه ) با روده های آخرین کشیش (آخوند) به دارآویخته شود.”

حضورگسترده مردم درسالگرد قیام ۱۴۰۱درشهرها وخیابان های ایران با وجود نیروهای سرکوبگر رژیم نشانگر اراده مردم ایران برای سرنگونی تمام عیاررژیم است. این روزیک روزتاریخی مشابه ۱۷ شهریور۱۳۵۷است  که حاکی ازبازگشت ناپذیری رژیم آخوندی به قبل ازقیام مردمی ۱۴۰۱ می باشد. 

با وجود مقاومت مردم ایران ورئیس جمهورمقاومت مردم ایران خانم مریم رجوی و طرح ده ماده ای: 

۱ـ نه به ولایت فقیه. آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرت‌گرا

۲ـ آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی

انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی‌ها، بسیج ضدمردمی، وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشتها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاهها، ادارات و کارخانه‌ها

۳ـ تضمین آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق‌بشر

انحلال دستگاههای سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام

۴ـ جدایی دین و دولت، آزادی ادیان و مذاهب

۵ـ برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، لغو هر گونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال. منع بهره‌کشی از زنان تحت هر عنوان

۶ـ دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین‌المللی مبتنی بر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات. الغاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاههای انقلاب اسلامی

۷ـ خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیت‌های ایرانی طبق طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران

۸ـ عدالت و فرصت‌های برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران. احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان

۹ـ حفاظت و احیای محیط‌زیست قتل‌عام شده در حکومت آخوندها

۱۰- ایران غیر اتمی، عاری از تسلیحات کشتارجمعی. صلح، همزیستی و همکاری‌های بین ‌المللی و منطقه‌‌ای

برای ایران آزاد فردا هیچ جایی برای آلترناتیوهای ساختگی استعماری استبدادی ارتجاعی باقی

 نمی ماند.