سبزهای واقعی وطن – خمینی به جنگ نعمت خدا میگفت، 13 خرداد سال مرگ خمینی

 خمینی چه موجودی بود من وظیفه خود دانستم در سال مرگ خمینی این چند خط را بنویسم.

خمینی خونخوار بود، خمینی جنگ طلب بود، خمینی تجاوزگر بود، خمینی فریبکار بود، خمینی به معنی واقعی کلمه دجال بود، خمینی از کشت و کشتار لذت میبرد، خمینی به جنگ نعمت خدا میگفت، خمینی به صلح زهر میگفت، خمینی  فتواهای شیطانی صادر میکرد، خمینی همه چیز را برای دجالیت خود میخواست.

خمینی رحم نداشت، خمینی سنگسار میکرد، خمینی چشم درمی آورد، خمینی دست قطع میکرد، خمینی پا میبرید، خمینی در همه جا تخم نفاق کاشت، خمینی احساس انسانی نداشت، خمینی ضد شادی بود، خمینی مثل دیو جماران را برای خودش مکان کرده بود.

خمینی قلم ها را می شکست، خمینی ضد دانش و دانشگاه بود، خمینی دشمن بشر بود، خمینی مرزی در وقاحت نمی شناخت، خمینی هیچ وقت از خون ریزی سیر نشد، خمینی هزاران هزار جوان را به تنور جنگ دجالیتش ریخت.

خمینی همه را ضد انقلاب میخواند، خمینی صاحب ولایت بود، خمینی دنبال خلیفه بود که دست ببرد، خمینی میگفت تمام مردم و نمایندگانشان بگویند آری من میگویم نه، خمینی از اقتصاد  اندازه خبر میفهمید.

خمینی فتوا میداد انسانها را از بلندی پرت میکردند، خمینی میخواست دجالیتش را به همه جا صادر کند، خمینی زن را انسان حساب نمیکرد، خمینی مجلس خبرگان داشت، خمینی دولت امام زمان داشت، خمینی خیلی غلطها کرد.

خمینی هنوز یک طویله پیرو دارد، خمینی زهر خورد به درک واصل شد، خمینی جانشین به اسم خامنه ای جلاد دارد، از دست خمینی هیچی در امان نماند.

خمینی در روز 13 خرداد بدرک رفت، خمینی با کفن پاره پاره از دنیا رفت، بعد از این همه جنایت هنوز یک مشت حرومزاده از خمینی پیروی میکنند و هنوز خمینی را امام ره مینامند از این جنایتکار تاریخ  دفاع میکنند!

لعنت بر خمینی و پیروانش باد

خانباباخان