ستایش وزیر بهداشت رئیسی از کشتار مردم توسط نمکی

سعید نمکی، وزیر بهداشت دولت روحانی خودش را مدیرعامل مرده شور خانه معرفی کرده بود که بسیار دقیق و درست گفته بود و بهتر از او کسی نمیتوانست سفارشات ولی فقیه درمانده را برای کشتار مردم اجرا کند. جانهایی که او از مردم ایران گرفت برای پر کردن جیب ولی فقیه اش، عمق جنایت و رذالت وی را نشان داد و حالا وزیر بهداشت رئیسی جلاد در توصیف او میگوید؛

* جایگزین دکتر نمکی شدم که به نوعی شهید زنده است و راه شهدا را ادامه می دهد!!!!! تلاش شبانه روزی دکتر نمکی بسیار ارزشمند بود که در راه نظام همه چیز خودش را فدا کرد. مهمترین چیزی که هر فردی دارد، آبرو است و دکتر نمکی، آبروی خودش را در راه نظام و خدمت به مردم در حوزه سلامت گذاشت و این نشان از مردانگی ایشان است. ثریا