ستمگر کیست و چرا باید راه بازتولید ستمگر بسته شود!

جمشید پیمان

شعار «« مرگ بر ستمگر ، چه شاه باشه چه رهبر»» به بخشی از طرفداران نظام پادشاهی بسیار برخورده است!

اما هنوز خودشان به روشنی نگفته اند چرا از طرح این شعار ناراحت و خشمناک اند؟

آنچه در زیر می خوانید فرازهایی از پیام محمدرضا شاه پهلوی در چهارده آبان ۱۳۵۷ می باشد!

من از سال ها پیش نوشته و گفته ام محمدرضا شاه در این پیام، به دروغ متوسل نشده و از سر صداقت سخن گفته است.

قول و تعهدش برای جبران خطاها و ظلم ها و فسادها را هم نمی توانم بگویم راست می گفته یانه؟زیرا نه نظام پادشاهی بر جا ماند و نه او!

در این فرازها هر ایرانی منصف و بدون مرضی می تواند مشخصات ” ستمگر” را ببیند!

مردگان خاک می شوند و از یاد می روند! اما بعضی از مردگان زنده اند و تاثیرشان بر زندگان سالها و قرن ها باقی می مانَد: نیکی ها و بدی هایشان!

پیام محمد رضا شاه در آبان ۱۳۵۷ و در اوج انقلاب مردم ایران باقی ماند،

همانگونه که پیام کورش هخامنشی ۲۵۰۰ سال است که باقی مانده است!

هرکس خودش این دو پیام را بشنود و مقایسه کند و با خودش و نزد وجدانش داوری کند که ” ستمگر” کیست!

چهار فراز از پیام محمد رضا شاه پهلوی را بخوانید!

««ملت عزیز ایران!

ــ در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد بپا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تأیید من بعنوان پادشاه ایران و بعنوان یک فرد ایرانی نباشد

ــ من آگاهم که بنام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج این امکان وجود دارد که اشتباه های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود. من آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنند که بنام مصالح ملی و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود، اما من بنام پادشاه شما که سوگند خورده‌ام که تمامیت ارضی مملکت، وحدت ملی و مذهب شیعه اثنی‌عشری را حفظ کنم، بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و «متعهد» می شوم که خطاهای گذشته و بی قانونی و ظلم وفساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. «متعهد» میشوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خون‌بهای انقلاب مشروطیت است بصورت کامل به مرحله اجرا درآید، «من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.» من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم و آنچه را که شما برای بدست آوردنش قربانی داده‌اید، تضمین میکنم، تضمین میکنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.

ــ من در اینجا از «آیات عظام و علمای اعلام» که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلام و بخصوص مذهب شیعه هستند، تقاضا دارم تا با راهنمایی‌های خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعه جهان بکوشند.

ــ بدانید که در راه انقلاب ملت ایران علیه استعمار، ظلم و فساد من در کنار شما هستم و برای حفظ تمامیت ارضی، وحدت ملی و حفظ شعائر اسلامی و برقراری آزادیهای اساسی و پیروزی و تحقق خواست‌ها و آرمانهای ملت ایران همراه شما خواهم بود. امیدوارم در روزهای خطیری که در پیش داریم، خداوند متعال ما را مورد عنایت و لطف خود قرار داده و همواره مؤید و حافظ مُلک و ملت ایران باشد. انشاء الله تعالی»»