سد ساخته شده، توسط دانش بنیان سپاه در اثر سیلاب شکسته شد

سدگوهر کوه خاش

ویدیویی که گفته می شود مربوط به شکستن سد گوهر کوه خاش در اثر فشار سیلاب در سیستان و بلوچستان است را مشاهده کنید.این خبر هنوز از سوی مقامات رسمی تایید نشده است بهار نیوز