سردادن شعار “مرگ بر ایران” در کابل افغانستان+ ویدئو

مردم افغانستان و طالبان این. کشور در کابل شعار میدهند: “مرگ بر ایران” اعتماد انلاین