سفیر جدید رژیم در عراق

محمد کاظم آل صادق، سفیر جدید رژیم در عراق به تازگی جانشین ایرج مسجدی سفیر سابق رژیم شده است. او سالها معاون اول مسجدی بوده است و در سفارت عراق کار میکرده است. از اعضای سپاه قدس و از فرماندهان سپاه تروریستی پاسدارن و بسیار نزدیک با دژخیم سلیمانی بوده است و در شهر نجف بدنیا امده و کاملا مسلط به زبان عربی با لهجه عربی است.