سلامی زودتر واجب الوضوء شد یا روباه؟(طنز سیاسی)

 این روزها اعتراف یک پاسدار و انکار سرپاسداران به دخالت مستقیم سرمار در جنگ غزه به سوژه نخست خبرها تبدیل شده است. آنچه که مضحک و باور نکردنی است شتابزدگی و هراس مرگ آور سلامی و قاآنی در آن چیزی است که سخنگوی سپاه به آن اعتراف کرده است. 

این سوژه طنزی است در سایت ایران آزادی

https://iranfreedom.net/داستان-روباه-و-نماز-جماعت-سلامیطنز-سیا/