سنگک گران شده است اما رئیسی میگوید نان گران نشده است

یک اخوند رژیم: من دیشب یک سنگک ساده بیات را به قیمت ۸ هزار تومان خریده ام درحالیکه رییس جمهور می گویند نان گران نشده است. به کوچه و بازار بروید و ببینید چه خبر است؟ شیوه ای که رییسی در پیش گرفته به نفع ملت نیست و باید تغییر کند توصیه من این است.

مرجع : منیبان