سه تن از رهبران پیشین سوئد ، ایتالیا و سوئیس به بیانیه تاریخی ۱۲۰ رهبرپیشین جهان درحمایت ازقیام مردم ایران پیوستند

یوران پرشون نخست وزیر سوئد درسال های  ۱۹۹۶-۲۰۰۶، جوزف دیس پرزیدنت پیشین کنفدراسیون سوئیس و رئیس سابق مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین نخست وزیرماریو مانتی نخست وزیر ایتالیا درسالهای ۲۰۱۱-۲۰۱۳ وازاعضای سنای ایتالیا درحال حاضر, به بیانیه تاریخی ۱۲۰ تن رهبران پیشین جهان درحمایت ازقیام مردم ایران برای یک جمهوری دمکراتیک باجدایی دین ازدولت براساس نه شاه ونه شیخ و برنامه ۱۰ ماده ای خانم مریم رجوی اعلام پیوستیگی کرده اند.

اسامی حمایت کنندگان و متن کامل را درلینک های زیر مطالعه کنید.