سه شاعر در مبارکه اصفهان به قتل رسیدند

بنا به گزارشهای دريافتی، سه شاعر ضد رژيم به نامهای، سهراب عليرضايی، حسين مددی و سروش کيانی روز 14فروردين 93 در يک ويلا در اطراف زرين شهر اصفهان به قتل رسیده اند.

بر اساس این گزارشها این سه نفر ابتدا با استفاده از يک ماده شيميايی بيهوش گرديده و سپس خفه شده اند.

این سه شاعر مقتولين سالها شب شعر را در مبارکه اصفهان برگزار می کردند و بارها توسط اطلاعات آخوندی احضار شده، مورد تهديد قرار گرفته و چند ماه را نيز در زندان سپری کرده بودند.

بر اساس خبری  که سایت مجاهدین خلق در این مورد انتشار داده وزارت اطلاعات به افراد خانواده و نزديکان اين سه نفر اخطار کرده که نبايد در اين باره حرفی بزنند و به خصوص نبايد با رسانه های داخلی و خارجی مصاحبه ای انجام دهند.