سینا دشتی – ته ديگ سوخته ، دوران سوخته و دماغ سوخته

sinaته ديگ سوخته ، دوران سوخته و دماغ سوخته

يكى از دستمزد بگيران وزارت خوشنام اطلاعات رژيم مدعى شده بود كه پارلمان كشور پادشاهى سوئد در تاريخ ٥ دسامبر امسال ( ٢٠١٢) در بيانيه ى ” نقش مجاهدين در كشتار أكراد  در عراق در سال ١٩٩١ را به عنوان جنايات ضد بشر محكوم كرده است”.

نگارنده اين سطور به خاطر أقامت بيش از حد ارزو و تبعيد دراز مدت در سوئد ،طبعا از ديدن اين خبر كنجكاو شدم كه متن سوىدى خبر را بخوانم. اين كشور محل تبعيد ما يك قانون اساسى دارد كه در يكى از اصول آن أمده است كه تمامى مدارك رسمى شامل اصل عمومى بودن هست و همه ميتوانند به اين مدارك دسترسى داشته باشند، البته كه يك سرى محدوديتهاى ناشى از مسائل أمنيتي و دفاعي هست كه بيشتر حالت استثنا هست.

نكته دوم هم در اين كشور سرد شمال اروپا، إمكان استفاده مستقيم از اينترنت براى دستيابى به مدارك ياد شده هست . با چند اشاره ساده موش كامپيوتر ( اين هم از اختراعات سويدى هاست!) شما به اين مدارك دسترسى داريد! اينها را نوشتم كه متوجه بشويد كه بنده وقتى اين مدرك را نوشتم ، هيچ دانش سطح عالى ترى از خواندن  يك مطلب به سويدى، را ندارم! خبرنگار حرفه اى هم نيستم!

در كل تمامى مذاكرات، سخنرانيها و پروتكل جلسات مجلس سويد در دسترس هست.

بنده هم لينك جلسه را در اينجا ميگذارم

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Mellanostern-och-Nordafrika_H001UU8/?html=true

اين جلسه كميسيون امور خارجه پارلمان سوئد هست و در روز ٥ دسامبر مسايل خاورميانه و شمال افريقا در اين جلسه مورد تبادل نظر و تدوين سياست كلى سوئد در مورد دوران جديد بعد از اشغال عراق و افغانستان ، بهار عرب ، قيام سال ٨٨ در ايران، مقوله فلسطين و إسرائيل ، تحولات مصر و مقوله جمهوري صحرا  و … بحث شده هست . تا انجا كه به ايران مربوط ميشود، متن مذاكرات از انتقاد شديد به دولت سويد به خاطر كم گذاشتن در حمايت از جنبش ازاديخواهى مردم ايران موج ميزند! حالا أدب مرد به ز دولت اوست را كنار بگذارم ! به اين جانور مزور و مزدور وزارت جهنمى  بأيد گفت : اين تبليغات سوخته است ، دورانش بعد از پاره پاره شدن ليست گذشته و دوران به به و چه چه كردن مماشات گرايان حتى از نوع سوئديش به سر أمده، در متن اين مطلب حتى يكبار اسم مجاهدين نيامده است.

قاطى كردن تبليغات نخ نما شده با مذاكرات رسمى مجلس سوئد يك خلاف قابل پيگيرى نيز هست !   أما شدت سوزش چند جانبه رژيم بيشتر از اين محاسبات معمول است. بيشتر هم خواهد شد!