سینا دشتی – جیغ بنفش، کیک زرد، تن سرخ

sina dashtiداستان ساده است ، دستگاه ولایت بعد از ٣۴ سال مفتخورى داخلى، منطقه اى و بین المللى براى بار اول به یک مورد از تقابل نسبتا جدى با سیاستها و منافع خود از طرف قدرت هاى پر زورتر ، مواجه شده است !

براى بار اول متوجه شده زمین زیر پا ، سفت است و احتیاجات حکومت واقعى أست !

تا قبل از این در مواجهه با هر تضاد سیاسى شیوه نابود کردن طرف مقابل را اختیار میکرد! اگر فیزیکى و با اعدام و شکنجه هاى مافوق تصور براى یک انسان ، نشد ، با ترور شخصیت ، جنگ روانى فرساینده و …

اما قضیه کیک زرد و اتمى جدى است ، شور أتم در سر ، ولایت فقیه بسیار از فضاى مماشات بهره برد ، منافع نجومى براى رژیم را بالا کشید و خود را بدهکار هیچ احدى ندانست، اما صاحبان بمب هاى اتمى اصلا دوست ندارند هر کسى وارد کلوب بشود ! تا دم در راه شاید بدهند ، بالاخره تجارت هم هست ، اما به اندرون اتمى وارد شدن کار هر رژیمى نیست ، مضافا که در پرونده اش ، بیروت و ارژانتین و … هم هنوز دود میکند !

دکتر فریدون ، همان شیخ روحانى ، تدارکچى جدید ، هم در براورد و این راستا علم شده که بن بست تهدید را به شاهراه فرصت تبدیل کند ! این هم سرعت عمل خود را مى طلبد.

زمان بى انتها نیست ، اگر رژیم بخواهد به عقب نشینى دست بزند، بر أساس تمام تجارب این سه دهه ، بهاى ان را میخواهد از جیب مردم ایران و مجاهدین خلق ایران بدهد. تن سرخ شهیدان مجاهد در لیبرتى ، یادآور سنگین این واقعیت است . اما دوران را باید عوض کرد، مجاهدین هیزم تنور حمام روابط رژیم و غرب نیستند که بخواهند براى گرم شدن ، تن انها را بسوزانند!

باید ریش و ریشه ى روابط ارتجاعى – استعمارى اخوندها و کوبلر ها را سوزاند! این وظیفه ى مقدم ماست ، هیچ کس خارج از مقاومت هم به یارى نخواهد شتافت ، خنجر از پشت نزنند ، جاى شکرش باقى است ! دوران سختى در پیش است ، اگر یمن وجود همین مقاومت و مجاهدین و رهبرى أش نبود ، دوران خیلى طولانى هم میشد ! خیلى بیش از ٣٠ سال ، شاید که سیصد سال ؟

حالا دو صباح هم رژیم” جیغ بنفش “بکشد !

حرف آخر سرخ است !

سینا دشتی

۲۷ خرداد ۱۳۹۲