ویدئو – شعار زندانی سیاسی ازاد باید گردد در یزد

امروز مردم یزد در تجمع انتخاباتی سنگ تمام گذاشتند و خطوط قرمز جمهوری اخوندی را شکستند و  خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.