شوالیه ایرانی – مسئولیت حمله به کمپ لیبرتی متوجه کیست؟

گرازنگارنده بعنوان یک کارشناس مستقل وفعال حقوق بشری بپرسید ازنظرحقوقی چه کسی مسئول حمله به اردوگاه پناهندگی مجاهدین درعراق وشهادت ۶ تن ومجروح کردن بیش از۵۰ تن ازمجاهدین است، بدون تردید خواهم گفت: دولت دموکرات آمریکا ودرراس آن باراک اوباما ووزارت خارجه آن ، اتحادیه اروپا وسپس سازمان ملل ودبیرکل آن بانکی مون

گرچه این دومرجع با صدوربیانیه هایی درهمان روز، حادثه فوق را تروریستی وبا قربانیان همدردی کرده وازدولت عراق خواسته اند نسبت به آن تحقیق نماید، اما همین اقدام آنها نیزجزیی ازمسئولیت و همدستی آنها دراین جنایت هولناک می باشد.

دولت آمریکا پس ازحمله به عراق وسرنگونی رژیم صدام حسین، با امضاء توافقنامه هایی با تک تک اعضاء مجاهدین، استاتوس پناهندگی به آنها داده وبا خلع سلاح مجاهدین، به آنها تضمین امنیتی می دهد. تضمینی که پس ازخروج نیروهای آمریکا ازعراق وسپردن اوضاع به دست نیروهای دولت عراق، عملا ازسوی دولت آمریکا نادیده گرفته شده است. کمپ اشرف واکنون لیبرتی (درمحدود امنیتی بغداد) بعنوان اردوگاه مجاهدین، پس ازخروج نیروهای آمریکا، سه بارمورد حمله ارتش عراق وگروههای شبه نظامی شیعه وابسته به دولت نوری المالکی، نظیرحزب الله عراق قرارگرفته وتا به حال حدود ۶۰ شهید وصدها مجروح ازخود بجای گذاشته است.

وزارت خارجه آمریکا با کارشکنی درخارج کردن این سازمان ازلیست گروههای تروریستی وبنا به تقاضای دادگاه استیناف واشنگتن ازیک سو و عدم صدورویزای پناهندگی برای اعضای این گروه، عملا زمینه قتل عام آنها را فراهم کرده است واین امردرحالی صورت گرفته است که تقریبا کلیه نهادها ومقامات امنیتی آمریکا این رفتاردولت آمریکا رامحکوم وآنرا نقض آشکارتوافقات وتعهدات قبلی دولت آمریکا وموجب بی اعتباری آن وعدم اعتماد دردوستان وسایرملل نسبت به آمریکا در آینده می دانند وحتی برخی ازآنها حتی به محاکمه ومجازات مقامات آمریکایی دخیل دراین امردرآینده بشارت داده اند.
درکشتاراخیرنیزدولت آمریکا درهماهنگی با سازمان ملل، بجای استفاده ازنمایندگان ویژه خود وهزاران نیروی خود در عراق که تحت عنوان آموزش نیروهای عراقی درمبارزه با تروریزم درآن کشوربسرمی برند، دریک درخواست مضحک ازدولت عراق که خود مسئول حمله فوق بوده است، خواسته اند که پیرامون آن حادثه تحقیقات لازم رابه عمل آورده و به دولت آمریکا وسازمان ملل گزارش بدهد. گزارشی که ازهم اکنون نتیجه آن معلوم است. عراق غرق دراعمال تروریستی وبمب گذاری است وطبیعی است که یک گروه تروریستی به گروهی دیگرکه ازنظرنظردولت عراق تروریست است، موشک پرتاب نماید!

اما درعرصه کیفری وتاکتیکی کاملا مشخص است که دولتهای عراق وایران ونیروهای عملیاتی سپاه قدس وحزب الله عراق درپشت این عملیات جنایتکارانه بوده اند. این دو دولت ونهادهای عملیاتی آن، این مسیررا درسوریه بهمین نحو به مورد اجرا گذاشته اند. دولتهای عراق وایران با اعزام نیروهای تروریستی سپاه قدس وحزب الله عراق به سوریه، درکمک به بقای رژیم اسد تا بحال مرتکب جنایات فراوانی درحق ملتهای منطقه ومبارزان راه آزادی شده اند ودستان رهبران ایران وفرماندهان عملیاتی آنها، به خون هزاران انسان بیگناه وبیدفاع آغشته است.

اما درخصوص عراق، ازهفته ها قبل دائما تهدیدات دولت عراق به سرپرستی جنایتکاری چون نوری المالکی روی مجاهدین برای خروج ازعراق ادامه داشته وبالاخص نماینده سازمان ملل مارتین کوبلردرهماهنگی با دولت عراق، ازهیچ دروغ و فریبکاری دراین خصوص دریغ نداشته است، ازگزارشهای کذب مبنی برآمادگی کمپ لیبرتی برای پذیرش بیش از۳۰۰۰ نفرازمجاهدین پناهنده گرفته تا جریانهای اخیرمبنی برآبگرفتگی وفقدان هرگونه امکان زیست استاندارد با ارودگاه های مشابه که عملا اردوگاه لیبرتی رابعنوان آشویتس درآورده است. بواقع نام مارتین کوبلرنماینده ویژه سازمان ملل را بعنوان یکی ازتبهکاران میدانی کشتارهای مجاهدین درعراق باید بخاطرسپرد تاروزی که دریک دادگاه بین المللی به محاکمه سپرده یا دست عدالت ازآستین قربانیان همکاری وی بادولت عراق بدرآمده، وی را به سرنوشتی که لایق آن است دچارنماید.

حزب الله عراق، گروهی که درلیست گروههای تروریستی آمریکا قراردارد ومسئول کشتن دهها سربازآمریکا درعراق است، ازدست پروده های نیروی قدس سپاه پاسداران درآن کشوربوده که فیلم های عملیات خود درزمینه های مختلف کارگذاشتن بمب های کنارجاده ای، استفاده ازتک تیراندازان، سلاحهایی چون آرپی چی وموشک اندازه های مختلف را دریوتیوب ایرانی منتشرکرده است. آخرین برنامه این گروه که هفته قبل باحمایت پشت صحنه نوری المالکی اعلام شده است، تشکیل نیروی شبیحه عراق مشابه سوریه وبرای دفاع ازرژیم نوری المالکی است که با پشتیبانی نیروی قدس سپاه پاسداران تحت عنوان “جیش المختار” درمقابل شعارتشکیل “ارتش آزاد عراق” وابسته مخالفان رژیم شیعه حاکم برعراق ارائه شده است. وظیفه این گروه دست زدن به اقداماتی ازقبیل تروررهبران مخالف نوری المالکی، انفجاردرتجمعات اعتراضی اهل سنت ودستگیری وشکنجه ومثله کردن مخالفین و…….می باشد تا با ایجاد جو ترور ووحشت نظیرسوریه، زمینه تداوم حکومت نوری المالکی را برعراق برای دوره بعد فراهم آورند.

این گروه با حمایت دولت وارکان اطلاعاتی وامنیتی عراق، لیستی ازمخالفان نوری المالکی درداخل وخارج ازعراق را تهیه ومتناسب با شرایط اقدام به بمب گذاری، تروررهبران سیاسی وشیوخ، عملیات درمناطق کردنشین و…می کند وظاهرا حمله به کمپ لیبرتی نیزازسوی این گروه پس ازهماهنگی کامل با سازمانهای اطلاعاتی وامنیتی عراق صورت گرفته است.