شوالیه پارسی – تجزیه ات خوب بود مرده شور ترکیبت را ببرد

اکبر و سید علی مارگیرغلامعلی رجایی یکی ازمشاورین هاشمی رفسنجانی دریاداشتی تحت عنوان “همه آنچه امروزگذشت!” آخرین ساعات مربوط به تصمیم هاشمی برای ثبت نام درانتخابات را با پس وپیش کردن هایی به تصویرکشیده و درآن اعترافاتی کرده که برای مخاطبین و ثبت درتاریخ درزیرمی آید.

 

شاید مهمترین فراز در یادداشت رجایی پس ازنحوه تصمیم گیری هاشمی، مربوط به دیدار برادر وی محمد با آیت الله سیستانی می باشد واینکه مرجع تقلید ایرانی الاصل شیعیان عراق به هاشمی پیام داده است که ” شما باید بیایید وهم این کشتی شکسته وهم ما را نجات بدهید”

 

این درحالی است که نشریات وابسته به حاکمیت با انتشار خبر حمایت آیت الله سیستانی، وحیدخراسانی وموسوی اردبیلی این امررا تکذیب وحتی اقدام به انتشار مطالبی تایید نشده مربوط به سفارش گذشته سیستانی درخصوص لزوم حمایت هاشمی ازخامنه ای می کردند.

 

اما درخصوص یادداشت رجایی که یک اصلاح طلب حکومتی وازدوستان دوران انقلاب وجنگ نگارنده می باشد، این نکته لازم به توضیح است که وی نجات کشوررا درهمکاری هاشمی وخامنه ای از بحران و نیز خلق حماسی سیاسی مورد نظررهبرتوصیف کرده است درصورتیکه رهبری خود بخش اصلی بحران است واینکه انسان بتواند با خالق بحران به مصاف بحران برود، یک فرض محال وجمع نقیضین می باشد.

 

البته آقای رجایی افاضات دیگری هم داشته اند ازجمله ازطرفی می گوید درصبح آنروز به دستورهاشمی مشغول نوشتن بیانیه “عدم حضور” بوده اند ولی درساعت 5/5 بعدازظهرکه هنوزمشغول نوشتن بیانیه بوده اند، به یکباره توسط قدرت الله علیخانی مطلع شده اند که هاشمی جهت ثبت نام روانه وزارت کشورشده است!

 

رجایی دربخشی دیگر بازهم ازعبارتی استفاده کرده است که نشان دهنده تصمیم هاشمی برای شرکت درانتخابات می باشد وآن اینکه درجلسه ساعت 30/9 صبح ازقول هاشمی گفته است

” درآخرملاقات حاج آقا با صراحت سخنانی گفت. ازجمله اینکه قصد حضورنداشته است ولی اصرار بسیارمردم وگروههای مختلف مقاومت ایشان را برای نیامدن تمام کرده است. ایشان می گفت :من باید با رهبری مشورت کنم. اگرسکوت کردند می آیم وبه تکلیفم دربرابرمردم وخدا عمل می کنم ولی اگرمخالفت کردند حتما نمی آیم.

بعبارتی آقای هاشمی تصمیم خودرا برای ثبت نام درانتخابات داشته است واین تصمیم توسط برخی ازمقامات ازجمله سیدمحمدخاتمی اعلام شده بود وتنها امکان امتناع وی وعامل بازدارنده می توانست مخالفت صریح رهبری با آمدن وی باشد که قطعا خامنه ای ازچنین امری با توجه به پیامدهای آن احترازمی کرد.

لذا حضورهاشمی درانتخابات به هیچوجه یک امرغیرمترقبه نبوده وتنهاهاشمی همانطوریکه ازوی انتظارمی رفت صرفا درصدد فراهم آوردن زمینه لازم حداقل درسطح حامیان خود بوده است

 

علی اکبرولایتی که باید وی را زبان خامنه ای درامورخارجی نامید با واکنشی شتابزده به حضوروثبت نام هاشمی ومشایی وبرخی دیگرازهمراهان احمدنژاد درآخرین ساعت ثبت نام گفته است که اصولگرایان اجازه نمی دهند دوطیفی (اصلاح طلبان وانحرافی ها)  که بارهبری زاویه دارند سکان اجرایی کشوررادردست بگیرند. وی همچنین اظهارداشته است که صحنه انتخابات تاساعت آخربرای اصولگرایان روشن نبوده وآنها ازثبت نام هایی که درنیم ساعت آخرصورت گرفته است غافلگیرشده وهمه این موارد را به حساب سازاندهی اتفاقات ازقبل گذاشته اند.

 

ولایتی  درسخنان خود تلویحا مخالفین حاکمیت را به وابستگی به بیگانگان متهم کرده وگفته است:

 “باید طوری برنامه‌ریزی کنیم تا درمقابل دوطیفی (احمدی نژاد واصلاح طلبان) که به تمام امکانات داخلی وخارجی مجهزند پیروزشویم وسعی خواهیم کرد تا جایی که می‌شود اصولگرایان را دورهم جمع کنیم