شوالیه پارسی – اسرائیل و رد کردن خط قرمز روسیه و ولادیمیر پوتین

isrدرحالیکه کمترازچندهفته ازدیدارولادیمیرپوتین و نتانیاهو درخصوص بحران سوریه ولزوم عدم حمله اسرائیل به مواضعی در آن کشورمی گذرد اخبار منتشره حکایت ازجمله مجدد ارتش اسرائیل به انبار موشکهای پیشرفته ساحل به دریای “یاخونت” در بندرلاذقیه زادگاه وآخرین پایگاه بشاراسد می کند محلی که ازابتدای بحران سوریه بهشت امن مقامات علوی رژیم حاکم برسوریه محسوب می گردید

اهمیت این حملات اسرائیل که درابتداء درمحافل اطلاعاتی گفته می شد توسط نیروی هوایی آن کشورصورت گرفته ولی اکنون معلوم شده است که حمله صورت گرفته ازسوی زیردریایی های کلاس دولفین اسرائیل دردرجه اول هشداری به ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه وخط قرمزترسیم شده وی برای اسرائیل است که علیرغم عدم پشتیبانی جدی آمریکا ازجنگ درجبهه های زمینی درسوریه،  اسرائیل خودبه تنهایی قادربه دفاع ازمنافع خود تا مرزدرگیری با روسیه است.

درابتداء ذکراین مقدمه راضروری می داند که بنابه اطلاع واصله ازحدود سه ماه قبل روسیه بامشاهده تیم ضعیف باراک اوباما دربخش امنیت ملی، امورخارجه و دفاع تصمیم به پایان قطعی بحران سوریه به نفع خودمی نماید دراین راستا دربخش زمینی اقدام به ایجاد قرارگاه مشترک نموده وبا هدایت نیروهای عملیاتی ارتش سوریه، بسیج شبیحه، نیروی قدس سپاه، حزب الله لبنان وعراق پاکسازی مرحله به مرحله مناطق آزاد شده سوریه را طراحی وبه اجرامی گذرد دراین راه حتی استفاده ازسلاحهای شیمیایی نیزدرنبردها بصورت موردی وبا کسب اجازه ازقرارگاه مرکزی برای سرعت بخشیدن به عملیات توسط واحدهای ویژه ای پیش بینی گردیده است. اشاره اخیرلاوورف برای چندمین باربه استفاده مخالفان بشاراسد ازسلاح شیمیایی درواقع زمینه سازی برای استفاده ازآن توسط نیروهای بشاراسد درمواقع بشدت موردنیازمی باشد.

مهمترین نگرانی روسیه امکان تغییرسیاست رییس جمهورآمریکا درنتیجه بالارفتن تلفات نبردها ویا تحت فشارقرارگرفتن ازسوی برخی دولتهای غربی وعرب و استفاده گسترده رژیم سوریه ازسلاح شیمیایی درپاکسازی شهرها می باشد که برای اطمینان ازاین امر نیزاولا با تحویل واستقرار 4 سیستم موشکی اس 300 برای مقابله با حملات موشکی وهوایی درمناطق حساس سوریه و نیز سیستم موشکی “باستین” یا همان موشکهای ضدکشتی بردبلند “یاخونت” دربنادرلاذقیه وطرطوس والبته تحت کنترل نیروهای خود ظاهرا یک سیستم دفاعی مطمئن را درعرصه هوا ودریا برای رژیم سوریه تدارک دیده است درثانی مقررمی شود نیروهای نظامی روسیه ازبندرطرطوس تخلیه تا پس ازآشکارشدن نقش روسیه دردرگیریها نیروهای آن کشورهدف حملات انتقام جویانه یاتصادفی درجریان تبادل آتش قرارنگیرند. بعبارتی درهرسه جبهه زمینی، هوایی و دریایی روسیه تدابیر ویژه ای را تدارک دیده است.

روسیه همچنین به موازات اتخاذ این تدابیربه دولت اسرائیل اعلام گردیده است که دیگررهبران آن کشورحمله به مواضع نظامی درخاک سوریه را توسط نیروی هوایی اسرائیل تحمل نکرده وهرگونه عملیات نظامی اسرائیل درخاک سوریه را حمله به خاک روسیه قلمدادکرده جنگنده های شرکت کننده درعملیات آتی را باموشکهای اس 300 سرنگون خواهند کرد درهمین رابطه بود که بشاراسد وفرماندهی ارتش سوریه نیزبا پشتگرمی به حمایت روسیه وپوتین شادمانه ودریک گنده گویی آشکارازرسانه های عمومی اعلام کردند که ازاین به بعد هرگونه حمله اسرائیل رابه سوریه بدون پاسخ نگذاشته وآنراباعملیاتی سریع وبدون هشدار قبلی پاسخ خواهند داد. البته ناتانیاهوهم متقابلا به پوتین اعلام کرده است که تحت هیچ شرایطی تحویل موشکهای ضدهوایی اس 300 و ضدکشتی “یاخونت” را به رژیم سوریه بدلیل برهم زدن توازان نظامی درمنطقه تحمل نکرده وآنها را بهروسیله ممکن نابود خواهد کرد زیرا بحران فعلی سوریه یک جنگ داخلی است ونیازی به سلاحهایی که ممکنست با دستیابی سوریه یا حزب الله لبنان به آنها خطری رامتوجه امنیت اسرائیل نماید نخواهد داشت.

بااین مقدمات به تحلیل سومین عملیات ارتش اسرائیل درسال جاری برعلیه اهدافی درسوریه می پردازیم حمله ای که برعلیه انبار وسایت موشکی ساحل به دریای ارتش سوریه دربندرلاذقیه دژمسنحکم علویون درروزجمعه به تاریخ 5 ژوئیه بعمل آمد.

گرچه درابتدای امرادعا شده که بدلیل شنیده شدن غرش جنگنده ها دراسمان بندرلاذقیه حمله مذکورتوسط نیروی هوایی اسرائیل صورت گرفته است اما اطلاعات منتشره وبررسی های بعدی بعمل آمده نشان می دهد که این حمله باشلیک حدود 8 موشک از سوی دوفروند زیردریایی های کلاس دلفین اسرائیل ودردقایقی قبل ازدمیدن شفق صبح صورت گرفته است عملیاتی که به نابودی حدود 50 موشک پیشرفته ساحل به دریایی یاخونت ازمجموع 72 فروند موشک تحویلی انجامیده است.

حضورهواپیماهای جنگی اسرائیل برفرازمنطقه نیربرحسب نیازهای عملیاتی ازجمله عکس برداری ازعملیات و اطمینان از نابودی کامل انبارها وموشکهای فوق براساس سنت همگی درعملیات هوایی اسرائیل بوده است موشکهایی که تنها چندهفته ازاستقرارآنها دراین بندرنمی گذرد ظواهرامرنشان می دهد که واحد شیطیت 13 یا نیروهای ویژه کماندویی نیروی دریایی اسرائیل (مشابه نیروی SEAL ارتش آمریکا) وظیفه شناسایی این پایگاه ومحل دقیق نگهداری موشکها را بعهده داشته اند.

این حمله ازآنجامهم است که قراردادفروش موشک های یوخونت درسال 2007 بین روسیه سوریه امضاء گردید واولین محموله دراوایل 2011 به ارتش سوریه تحویل گردیده بطوریکه واحدهایی ازآن درمانورحدود 18 مال قبل مشترک نیروهای نظامی سوریه به نمایش درآمد البته قبل ازآن نیزدولت آمریکا سعی خودرابعمل آورده بود که ازتحویل آنها به سوریه جلوگیری نماید وبعنوان مثال می توان به مورد درخواست رابرت گیتس وزیردفاع وقت آمریکا ازآناتولی سردیوکوف وزیردفاع روسیه درحین بازدید ازآمریکا وآکادمی نظامی متعلق به نیروی دریایی درآناپولیس درسال 2010 یا اظهارات مارتین دمپسی دراواسط ماه می درسال جاری مبنی برعدم تحویل یا اشتباه بودن تحویل سلاح به رژیم سوریه درمقطع کنونی اشاره کرد که درهردو مورد با پاسخ منفی مقامات روسی روبروگردیده بود.

اکنون با توجه به تهدیدهای قبلی ولادیمیرپوتین وبشاراسد مبنی برمقابله به مثل فوری وبدون هشدارقبلی با هرگونه حمله اسرائیل این سوال بزرگ فراروی فعالین سیاسی قرارمی گیرد که آیا روسیه نیزناتوان ازبرخورد بااسرائیل است ؟ آیا عدم پاسخ روسیه به حمله اسرائیل معامله ای درمقابل چشم فروبستن آمریکا درشکستن خط قرمزخود درخصوص بکارگیری سلاح شیمیایی ازسوی رژیم سوریه است؟ ازهمه مهمترپنهان نگه داشتن درخصوص حمله فوق آن هم ازسوی روسیه ودولتهای متحد سوریه نظیرایران، عراق ولبنان طی مدت ده روزگذشته مبتنی برسیاست خاصی بوده است ایا دولتهای متحد سوریه تصمیم گرفته اند با نادیده گرفتن حمله فوق توسط اسرائیل صورت خود را سرخ نگه داشته وسیاست شتردیدی نه دیدی را درپیش بگیرند؟ آیا دولت بظاهر مقتدر روسیه نیزنظیرابرقدرت آمریکا تنها یک ببرکاغذی است؟

ظواهرامرنشان می دهد که باراک اوباما درخصوص سوریه درتماس دائم با ولادیمیرپوتین است عدم انعکاس اخبارکشتارهای سوریه وکاهش پوشش خبری وقایع سوریه دررسانه های آمریکایی نیزنشان می دهد که طرفین دریک توافق پشت پرده که ظاهرا قراراست اجزا واجرای کامل ان دراجلاس ژنو2 رقم بخورد درانتظاریک وضعیت تثبیت شده می باشند موقعیتی که بیانگر یک تصویرواقعی ازبالانس قدرت بین دولت سوریه ومخالفان آن می باشد واین امردرحالی است که گفته می شود جان کری وزیر امورخارجه آمریکا با همتای روسی خود برتحمل بشاراسد تاانتخابات 2014 توافق کرده اند اما درخصوص نقشه راه سوریه پس ازآن هیچ اطلاعاتی منتشرنشده است لذا باید بازهم به انتظارنشست و وقایع سوریه را رصدکرد تا معلوم گردد درب برپاشنه کدام معامله جهانی درآن کشورمحنت زده وبه نفع چه بلوکی خواهد چرخید.