شوالیه پارسی – اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی

zahrرهبرجمهوری اسلامی با گذشت نزدیک به 35 سال از پیروزی انقلاب وتشکیل سپاه پاسداران ودرآستانه سفر حسن روحانی به نیویورک جهت شرکت درمجمع عمومی سازمان ملل، دردیدارخود با فرماندهان این نهاد ازلزوم “عدم ضرورت دخالت سپاه درعرصه سیاسی کشور” و”لزوم استفاده ازتاکتیک نرمش قهرمانانه” که وی قبلا آنرا توصیه کرده بود سخن گفت! یعنی همان امری که سالهاست ازسوی مخالفان رژیم و رهبران جنبش سبز برحرمت آن تاکید وآنرا برای کشور خطرناک می دانستند.

هردومقوله فوق نشان می دهد که رهبرگامهای عملی را برای”نرمش قهرمانانه (بخوانید تسلیم زبونانه)” چون همدست خود بشاراسد درسوریه درماجرای “خلع سلاح شیمیایی” وحسن نصرالله درلبنان درماجرای “پاسداری ازمرزهای اسرائیل” درجنوب وپس ازجنگ 33 روزه درتابستان 2006″ درپیش گرفته است.

اما علاوه برموارد فوق خامنه ای دردیدارفوق اعترافات دیگری هم برزبان آورده بود بعنوان مثال آنجا که به تغییرات اساسی دردنیا اشاره کرده اما سپاه پاسداران را ازتسلیم شدن به این تغییرات برحذرمی دارد وی می گوید:

” اینکه دنیا تغییرکرده است نمی تواند بهانه ای برای تغییرآرمانها واهداف شود و راه درست طی شده را تغییر دهد.”

فرمانده کل قوای ایران دربخشی دیگرازسخنان خود بدون اشاره به مانورهای جنگ طلبانه نظامی خود درخلیج فارس ودخالت های نظامی وتروریستی دراقصی نقاط جهان ازآمریکای لاتین گرفته تا شرق آسیا، رواج فقرملی ازطریق نابودی 1000 میلیارد دلار درآمدهای نفتی وغیرنفتی کشوروهمراه با تاکید برافزایش جمعیت فعلی کشوربه دوبرابر یا 150 میلیون نفرو نیزکشف ساختگی فسادهای چندمیلیارددلاری برای فریب افکارعمومی وپوشش دادن به چپاول های کلان چندصدمیلیادردلاری درکشورگناه آنرا به گردن استکبارجهانی انداخته می گوید:

“نظام سلطه و وابستگان آن، سه سیاست اصلی جنگ افروزی، فقرآفرینی وفساد انگیزی را دنبال میکنند واسلام با همه این سیاستها مخالف است و این مخالفت، مبنای چالش اساسی با انقلاب است.”

آقای خامنه ای برای پوشاندن ترس خود ازمواضع وتهدید های دنیای غرب درقبال برنامه اتمی به فتوای خوداستناد می کند درحالیکه اولا این روزها بی اعتباری سخنان وتعهدات داخلی وبین المللی وی برای نوکرانی چون احمدی نژاد هم روشن شده است وثانیا شباهت این موضعگیری با سخنان بشاراسد که یازده ساعت مانده به تصویب “طرح حمله به سوریه” پیشنهاد خلع سلاح شیمیایی را طرحی براساس منافع کشوروپیشنهادی روسیه وایران قلمدادمی کند! رهبری بدون اشاره به خسارات سنگین مادی ومعنوی به کشورطی مدت ده سال اخیردراین رابطه می گوید:”ما نه بخاطرآمریکا وغیرآمریکا بلکه بعلت اعتقاداتمان سلاح هسته ای را قبول نداریم ” ومعلوم نیست اگررهبری وحامیان وی بدنبال سلاح اتمی نبوده پس چرا چنین هزینه سنگینی رابه کشورتحمیل کرده اند وآیا شباهتی بین این پدیده وسناریوی عراق که درآن صدام حسین نیزچنین رفتاری را دربرنامه اتمی خود داشت وجودندارد؟.

خامنه ای که تا قبل ازوقایع اخیرمصروانحلال دولت اخوان المسلمین با راه اندازی کنفرانس وتغییرعنوان “بهارعربی” به “بیداری اسلامی” فرصت طلبانه درصدد گرفتن ماهی ازآب گل آلود وانتساب انقلابات عربی به کژراهه انقلاب ایران بودند این باربه اعتراف به شکست تغییراوضاع فعلی رابه اآینده موکول کرده گفته اند:

” خساراتی که دنیای اسلام درحوادث اخیرمنطقه متحمل شد ناشی ازآن بود که برخی راه را بلد نبودند ونمیدانستند، البته اوضاع اینگونه نمی ماند وبیداری بی سابقه اسلامی کارخود راخواهد کرد.”

رهبرجمهوری اسلامی برای اثبات پایداری وموفقیت نظام فرسوده متکی به شخص خود ونیروهای سرکوبگرامنیتی به دو دلیل اشاره کرده است که خود بیش ازهمه نشانه اضمحلال رژیم است وانسان را به یاد جوکی می اندازد که شاگرد ازمعلم پرسید چرا این روسها همه آخراسم فامیل خود ” اف” می گذارند ووقتی معلم ازوی خواست چندمثال بزند شاگرد بادستپاچگی جواب داد مثل ” لنین”، “استالین”،”تروتسکی”

وی درسخنرانی خودبه تجربه شکست خورده نظام در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی درعمر35 ساله که به اعتراف واذعان خود رهبران نیزکشیده شده اشاره کرده وآنرا مهمترین دلیل خود ذکرکرده است واما دومین دلیل وی ازاولی نیزبی اساس وپایه ترکه به طنزبیشترشبیه است وقتی که می گوید:

” ملت ایران با منطق و محاسبه علمی به پیش میرود اما دشمن به علت ساخت متناقض درونی حتی اگربرزبان نیاورد درحال عقب نشینی وضعف است ودراین رویارویی، طبعاً آینده ازآن کسی است که با حساب وکتاب به پیش میرود.”

وی با استناد به دواستدلال سخیف فوق نتیجه گرفته است که ” آینده درخشان انقلاب یک واقعیت است نه یک دلخوش-کنک” وهمین نتیجه گیری وی نشان می دهد که خودبیش ازهمه بربادرفتن انقلاب وتسلیم شدن همگان به سراب واهی ودلخوش کنک!نظام اسلامی واقف است.