شوالیه پارسی – بازسازی ماشین جنایت وقتل های زنجیره ای در دولت تدبیر و امید

 

masihe

حجت الاسلام سیدمحمدعلوی وزیراطلاعات دولت “اعتدال” و”تدبیروامید” که در روزهای انتخابات دم ازتامین حقوق مردم وجبوگیری ازدست اندازی دستگاه وماموران اطلاعاتی به جان، مال وناموس مردم می زد اینک ازدومین جنایت رژیم علیه بشریت درحمله به “اردوگاه پناهندگان اشرف” دفاع می کند.

جنایتی که به همان سبک اعدام های سال 1367 انجام شد با این تفاوت که درتابستان آن سال درغیاب تکنولوژی اطلاعاتی وفعالان حقوق بشر چندین هزارزندانی بیدفاع به چوبه های دارآویخته شدند ودرسال 92 این جنایتها درپیش چشم صدها دوربین ورسانه وهزاران فعال حقوق بشری ازطریق زدن تیرخلاص به پناهندگان تحت حفاظت سازمان ملل، دولتهای آمریکا وعراق صورت گرفت.

وزیراطلاعات حسن روحانی دست نشانده جدیدخامنه ای که درست یک هفته قبل ازآن کشتاردریک اظهارنظرعالمانه که اتفاقا مورد اعتراض شدید حامیان رهبر ازیک سو وتشویق وتمجید برخی ازاصلاح طلبان واعتدالیون ازسوی دیگرصورت گرفت گفته بود ” ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که (درفتنه 88) خلافی مرتکب نشده‌اند، حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند”درهمان روزقتل عام پناهندگان گفته بود:

ممکن است آنها ( پناهندگان) با اراده حاکمیت عراق مقابله کرده باشند وعراق نیزازحاکمیت خود دفاع کرده باشد”.

اینکه تعداد 100 پناهنده که تنهادفاع آنها یک کلاه خود آبی وجلیقه ضدگلوله اهدایی ازسوی سازمان ملل برای دفاع درمقابل شکارچیان انسانی چون نیروی قدس سپاه پاسداران، گروه جنایتگارحزب الله عراق تحت سرپرستی آخوند واثق البطاط ونیروهای ویژه نوری المالکی با آخرین تجهیزات کشتارجمعی بوده چه مقابله ای می توانستند داشته باشند ورژیم های دخیل در این قتل عام با زدن تیرخلاص به شقیقه این پناهندگان بیدفاع چگونه ازخوددفاع کرده اند؟ بماند ولی اظهارات امروز وزیراطلاعات دولت حسن روحانی نشان می دهد که باردیگرباندهای مرتبط با قتل عام های زنجیره ای تحت پوشش دولت ائتلافی اعتدال واصلاح تجدید سازمان یافته وعملیات تبهکارانه خودراآغازکرده اند.

برای نشان دادن مشارکت دولت حسن روحانی دراین جنایت وقتل عام هولناک که بسیاری ازایرانیان باگرایش های مختلف وحتی مخالف بامشی سیاسی مجاهدین خلق رادرداخل وخارج ازکشورجریحه دارکرده است نگاهی می اندازیم به سخنان وزیراطلاعات جدیدامنصوب شده وی ورهبری تا عمق رذالت این رژیم رابه نمایش گذاشته باشیم.

آخوند محمودعلوی نظیرسلف خود حیدرمصلحی معروف به حیدر 007 درصدد حماسه سرایی درمورد کشتارمجاهدین بی پناه برآمده درمورد تعطیلی اشرف که سال گذشته باانتقال کلیه پناهندگان به کمپ لیبرتی انجام وتنهاتوسط 100 نفرازپناهندگان از بخش های عمدتا تدارکاتی برای نگهداری وفروش اموال اداره می شد با شعف زایدالوصفی می گوید:

همان‌طورکه ملت شريف ايران ومردم آزاديخواه جهان خبردارشدند قرارگاه مرکزی منافقين معروف به قرارگاه اشرف دچارفروپاشی شد.”

وی بدون اشاره ومقایسه به سرنوشت رژیم ایران که پایه واساس آن برظلم وجنایت گذاشته شده است مدعی شده است که کشتار فوق توسط نیروهای ویژه (که پرونده آن درحال ارجاع به دادگاه کیفری بین المللی است) تنها یک امرعادی برای کسانی بوده است که افراد مظلومی (لابد بیگناهان وجلادانی چون سید اسدالله لاجوردی ، سردارسیدمجتبی هاشمی فرمانده نظامی گروه جنایتکارفدائیان اسلام سرهنگ علی صیادشیرازی فرمانده قتل عام مجاهدین درفروغ جاویدان آنهم با تهدید خلبانان نیروی هوایی وهوانیروزبه دادگاه صحرایی درعملیات فروغ جاویدان یامرصاد و…) راترورکرده وجو رعب وحشت رابرای مزدوران رژیم درسالهای ابتدای دهه 60 فراهم کرده بودند

وی دراین رابطه گفته است: “اين يک فرآيند طبيعی برای تشکيلاتی بود که پايه کارخود را براساس جنايت، ايجاد رعب و وحشت وترورگذاشته بودند؛ آن هم ترورانسان‌های مظلومی که حاضرنشده بودند که زيربارظلم استکباروننگ وعاربروند.”

وزیراطلاعات حسن روحانی برای اثبات نظریه خود نظیردیگرروحانیون حاکم که تمام جنایات خودرابه اسلام وتاریخ سرشار از خشونت وخونریزی آن منتسب وخود را تنها مفسرومخاطب قرآن می دانند می گوید:

قرآن سرانجام چنين مجموعه وگروهی را که ازمسيرخدا به سمت مسيرانحرافی، کارهای زشت وناپسند می‌رفت، انحراف صددرصد ازراه خدا وبه تمسخرگرفتن آيات الهی عنوان می‌کند؛ بنابراين پايان کارکسانی است که راه بدی وزشتی را دنبال می‌کنند وآيات الهی را تکذيب می‌کنند وبه تمسخرمی‌گيرند.”

آخوندعلوی درچارچوب استراتژی رژیم درانتساب این جنایت هولناک به مردم عراق ( ونه نیروهای ویژه قدس سپاه پاسداران، نوری المالکی وحزب الله عراق) فریبکارانه چهره واقعی خود وحسن روحانی رابه نمایش گذاشته می گوید:

با اقدامات آن‌ها(پناهندگان مجاهد) شعله خشم ملت عراق زيانه کشيد و اين جنايتکاران را درشراره خود تبديل به خاکستر کرد. اراده ملت مظلوم عراق، ابتدا ماشين جنگی عاريتی آنان را ازکارانداخت وعناصرموثرآنان را به کيفرجنايتشان رساند و سپس بساطشان را ازخاک و سرزمين خود جمع کرد وبه زباله‌دان تاريخ افکند.”

وی درحالیکه دروغ ساخته شده توسط رژیم درمشارکت مجاهدین درسرکوب ملت عراق بارها توسط رهبران سیاسی آن کشورابرازشده وجعلی بودن آن موردتاکید قرارگرفته است می گوید:

فروپاشی قرارگاه اشرف تجلی اراده مظلومان عراق است که هم انتقام خون به ناحق ريخته مردم اين کشورراگرفتند وهم مرهمی برزخم‌های بی‌شمارمردم ايران اسلامی نهادند که از ددمنشی‌های اين گروهک، زخم‌های بی‌شماری بر تن خود داشت.” و وقیحانه درادامه دروغ های خود می گوید: ” ما اين اقدام قهرمانانه ملت عراق را به مردم آن کشوروهمچنين ملت ستمديده ايران اسلامی تبريک گفته، خدای متعال را به خاطراين پيروزی دوملت عراق وايران شاکريم.”

وزیراطلاعات رژیم نظیردیگرمقامات اطلاعاتی وامنیتی رژیم که طی سی سال گذاشته بارها ادعا کرده اند سازمان مجاهدین خلق ایران رانابود کرده اند ولی باهرواقعه که سرنگونی رژیم را هدف قرارمی دهد ازرهبران ومرکزیت این سازمان بعنوان عامل اصلی درفتنه ها وبحران ها نام می برد دراین جنایت تازه نیزمدعی شده است که این سازمان (یا گروهک) بافروپاشی مواجه شده است!؟.

محمودعلوی با درماندگی ازمقاومت وعدم تسلیم اعضای سازمان مجاهدین خلق وشورای ملی مقاومت طی بیش ازنیم قرن مبارزه با سه رژیم ایران وعراق وبارهارفتن تاپای مرگ که آخرین آن جنایت بیرحمانه دراشرف می باشد ملتمسانه درنقش دایه مهربان ترازمادراشک تمساح ریخته وبافراموش کردن دروغ های قبلی خود که مجاهدین با پولهای بادآورده دریافتی ازسوی سازمانهای جاسوسی وادعای مبارزه سیاسی درحال خوشگذرانی وعشق وحال می باشند می گوید:

جا دارد آن‌هايی که فريب اين گروهک را خورده‌اند وسال‌ها زندگی را درتلخی های دربه ‌دری، آوارگی وحصرفکری و روحی تجربه کردند به عقل وانديشه خود مراجعه کنند که اين مسيرسرنوشتی جزاين ندارد”.

وزیراطلاعات روحانی بدون اشاره به سرنوشت محتوم تبهکارانه خود وتعطیلی عقل وشعوردررهبران نظام ونیز وابستگی رژیم به اراده ابرقدرتهایی چون روسیه وچین که دربحران سوریه شاهد آن هستیم می گوید:” خداوند متعال همه ما راعاقبت به خير کند”.

وی بدون توجه به تعطیلی عقل وشعوردرسران رژیم که حتی آتش آن دامان عناصری چون هاشمی، خاتمی، موسوی وکروبی وصدها مدیروماموررژیم رانیزدربرگرفته است خطاب به مبارزین سازش ناپدیرشورای ملی مقاومت می گوید:”مقتضای عقل وانديشه اين است که به آغوش ملت مسلمان ايران بازگردند واگردست‌شان به خون انسانی آلوده نشده است، ازگذشت و بزرگواری ملت ايران (بخوانید رهبری ومافیای همراه وی) برخوردارشوند، دردامان اين ملت زندگی انسانی خود را دنبال کنند وبه اين دربه دری خود پايان دهند. مطمئن باشيد جريانی که پشت به ملت خود می‌کند، سرانجامی جزمزدوری و دريوزگی بيگانگان وجزسقوط وفروپاشی ندارد”.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: