شوالیه پارسی- حسن نصرالله فرزند خلف خامنه ای شیاد – بخش اول

asad-nasrخllahدرگیریهای ” القصیر” درسوریه رامی توان نقطه عطفی درتاریخ دوسال مبارزات مردم سوریه دانست ازآنجهت که برای اولین بارگروهک تروریستی حزب الله لبنان مسئولیت شرکت درجنگهای لبنان را درکنارارتش سوریه و مزدوران شبیحه درمقابل مردم و ارتش آزاد سوریه پذیرفته وسید حسن نصرالله نیزطی دوسخنرانی درعرض کمتریک ماه هدف آن گروه راحفظ رژیم سوریه وبشاراسد بعنوان اقدامی بازدارنده درمقابل حوادث آینده درکشورهای منطقه ذکرکرده است.

گزارش زیرصرفنظرازنحوه شکل گیری حزب الله لبنان بعنوان سگ دست آموزرژیم حاکم برایران صرفا به واکاوی مواضع رهبران فعلی این گروه پرداخته تا نشان دهد اولا چه میزان ازسخنان حسن نصرالله براساس دروغ وفتنه انگیزی استواراست واینکه شباهت روش ها وتاکتیکهای سیاسی وجنگ روانی این تا چه اندازه گروه ملهم ازآموزشهای سپاه ورهبردیکتاتورحاکم برایران است ودرنهایت نیزمخاطبین محترم می توانند تصویری کامل ازواقعیت حاکم بروضعیت این گروه درحال حاضر وپس ازسقوط بشاراسد داشته باشند.

ابتدا مقدمه ای مختصربرجریان مقاومت درلبنان می اندازیم تا ازریشه به میزان عوامفریبی رهبرفعلی ایران وحزب الله پی ببریم

درتابستان 1982 بدنبال سوء قصد به یک دیپلمات اسرائیلی درلندن دولت آن کشوربا دوسوم ارتش خود به بهانه حذف سازمان فلسطینی فتح به رهبری یاسرعرفات به لبنان حمله کرد ودرعرض چندروزبه بیروت رسید امری که نهایتا به اخراج سازمان فتح ازلبنان انجامید وموجبات بقاء نیروهای اسرائیل درلبنان راتاسال 1985 فراهم نمود دراین سال نیروهای اسرائیل ازلبنان عقب نشین کرده وتنها بخشی ازجنوب لبنان ودره بقاع رابعنوان کمربندی امنیتی دردست داشتند. پس ازحمله اسرائیل دولت لبنان ازشورای امنیت سازمان ملل درخواست کمک می کند وتفنگذاران آمریکایی وفرانسوی بعنوان بخشی ازنیروهای سازمان ملل دربیروت مستقرمی شوند.

بدلیل همزمانی تهاجم اسرائیل به لبنان با پیروزی ایران درجبهه های جنگ با عراق (عملیات فتح المبین وبیت المقدس) دوگروه ازنیروهای نظامی ایران شامل یک گردان ازلشکرمحمد رسول الله تهران سپاه پاسداران ویک گردان ازلشکرویژه ذوالفقاروتکاوران ارتش شتابزده عازم سوریه می شوند اما پس ازمدتی آیت الله خمینی این مشی راتوطئه آمریکا خوانده وبا اولویت دادن به جنگ ایران وعراق نیروهای اعزامی به ایران بازگردانده می شوند وتنها افرادی ازسپاه به استعداد یک گروهان درپادگان زبدانی سوریه وباهدایت علی اکبرمحتشمی پورسفیرایران درآن کشورمسئولیت سازماندهی مقاومت لبنان را برعهده می گیرند که این روزها به حزب الله لبنان معروف گردیده است.

گروه حزب الله لبنان با انشعاب افرادی ازسازمان امل وحزب الدعوه وسازمان فتح که باحمایت تشکیل گردیده اولین جلسه رسمی خود را در1985 باحضوررهبرانی چون شیخ صبحی طفیلی، شیخ راغب حرب، سیدعباس موسوی، شیخ عبدالکریم عبید، سیدابراهیم امین السید، سیدحسن نصرالله، شیخ حسین کورانی، شیخ نعیم قاسم، شیخ محمدبزیک، حسین خلیل، محمدرعد، محمدفنیش، عمادمغنیه و…برقرارمی کند شیخ صبحی طفیلی که مواضع افراطی وی برعلیه اسرائیل زبانزد خاص وعام بوده است بعنوان دبیرکل حزب الله برگزیده واین سمت را تا 1991 حفظ می کند.

دراکتبر1983 سازمان جهاداسلامی به رهبری فتحی شقاقی پس ازاخذ فتوا ازآیت الله خمینی مبنی بربلامانع بودن عملیات شهادت طلبانه مقرهای نیروهای آمریکایی وفرانسوی رابه بهانه عدم تحرک که نوعی همکاری با نیروهای اشغالگراسرائیل به حساب می آمد با دوکامیون حامل 6 تن موادمنفجره مورد حمله قرارداده که به کشته شدن 241 تفنگدارآمریکایی و58 تفنگدارفرانسوی وخروج اعتراضی آنها ازلبنان (بدلیل وابستگی به نیروهای سازمان ملل) می گردد.

حزب الله تاسال 1985 که اسرائیل اقدام به عقب نشینی ازبخش اصلی لبنان می کند بصورت یک گروه کاملا زیرزمینی اقدام به حدود ده عملیات انتحاری برعلیه نیروهای اسرائیلی می کند که اولین آن درنوامبر1982 توسط احمدقصیروهمراه با زدن ماشین حامل موادمنفجره به ستادنیروهای اسرائیلی درشهرصوربوده که ظاهرا به کشته شدن 141 افسروسربازمنجرمی شود وتنها به امرسازماندهی وآموزش وتجهیزخود مشغول بوده است وازسال 1985 تا 1990 نیزبدلیل فقدان موضوعیت ازیکسو وانجام عملیات انتحاری برعلیه نیروهای اسرائیلی مستقردرجنوب لبنان وبقاع غربی ونمایش فیلم های آن در رسانه های وابسته به این گروه وحملات هوایی اسرائیل به اماکن محل شلیک ازسوی افکارعمومی لبنان برای خلع سلاح تحت فشارشدید قرارمی گیرد.

حمله عراق به کویت درسال 1990 واشغال آن کشور وتهدید عربستان که به حمله نیروهای آمریکایی ومتحدان غربی به ارتش عراق موسوم به عملیات طوفان صحرامعروف گردید موجبات رهاشدن حزب الله راازیرفشارهای داخلی فراهم کرده وباردیگراین گروه فعالیتهای خودراازسرمی گیرد البته اینباربا دبیرکل جدید خود سیدعباس موسوی که تنها دو سال بعد درفوریه 1993 درحمله هلی کوپترهای اسرائیل کشته می شود.

دراین زمان گرچه کمیته اجرایی حزب الله کنارگذاشتن رهبرمبارزقبلی وباکارنامه افتخارآمیزخود درعملیات انتحاری برعلیه نیروهای اسرائیل یعنی شیخ صبحی صفیلی راتک روی وی وعدم اعتقادبه مقررات گروه و کمیته مزبورذکرمی کنند ولی خودشیخ صبحی طفیلی معتقد است انحراف حزب الله ازهدف اصلی خود یعنی مبارزه برعلیه اسرائیل وحمایت ازآرمان فلسطین ونگاه رهبران حزب الله به عرصه سیاسی لبنان و اتخاذمواضعی که به تشدید اختلافات داخلی درجامعه متکثرلبنان (اعم ازمسلمانان شیعه وسنی ومسیحیان) انجامیده وتبعیت محض گروه ازعلی خامنه ای رهبرجدید جمهوری اسلامی ازدلایل اصلی جدایی وی ازحزب الله بوده است.

به اعتقاد اینجانب استفاده ازحزب الله برای گروگانگیری اتباع غربی وسپس معامله آنها برای تحویل سلاح های غربی واسرائیلی که اوج آنرا درجریان سفرمک فارلین به ایران درژوئن 1986 شاهد هستیم نیزیکی ازدلایل بروزاین اختلافات درکادررهبری حزب الله بوده است.

نهایتا پس ازحملات متقابل نیروهای حزب الله واسرائیل که به کشته شدن برخی ازرهبران حزب الله ازجمله راغب حرب در1985 وسیدعباس موسوی در1993 انجامید درآوریل 1996 تفاهم نامه ای بین طرفین امضاء ونیروهای اسرائیلی متعهد می شوند که درمقابل خودداری حزب الله ازشلیک گلوله یاموشک به خاک اسرائیل ازحمله به شهرها وروستاهای جنوب لبنان که محل شلیک بوده است خودداری نمایند توافق نامه ای که مورد قبول سوری ها قرارنگرفت ولی نهایتا به خروج نیروهای اسرائیلی ازجنوب لبنان درسال 2000انجامید.

لازم به توضیح است که درتمام مدت اشغال دوباره لبنان توسط اسرائیلی ها (چه قبل ازصدورقطعنامه 425 درسال 1987 و چه بعد ازتفاهم نامه 1996) نیروهای لبنانی موسوم به ارتش آزاد یا جنوب لبنان به فرماندهی سرهنگ سعد حداد (تا سال 1984) وسپس آنتوان لحد (تاسال 2000) که باترکیب اصلی ازمسیحی های مارونی وعناصری ازشیعیان وسنی ها بود بربخش های وسیعی وبعضا حائل بین نیروهای اسرائیلی وحزب الله حضورداشتند وبیشترین دشمنی آنها با سازمان فلسطینی وگروههای اسلامی وسوسیالیست وابسته به سوریه درلبنان بود که البته پس ازعقب نشینی نیروهای اسرائیلی تارومارگردیدند وبعضا به همراه فرمانده خودآنتوان لحد به اسرائیل گریختند وبرخی نیزدستگیروتحویل دادگاههای دولت لبنان شدند.

بحث اصلی دراینجا این است که عقب نشینی اسرائیل تحت فشارهای دولت دموکرات بیل کلینتون رییس جمهورآمریکا ودرشرایطی صورت گرفت که هیچ نیروی سیاسی برای پرکردن خلاء سیاسی ناشی ازتخلیه جنوب لبنان پیش بینی نشده بود وبهمین دلیل حزب الله لبنان که ازتشکل کاملی طی حدود15 سال برخوردارگردیده بود براحتی این عقب نشینی را باپول وحمایت تبلیغاتی ایران به حساب مقاومت خود منظورکرد.

ادامه دارد