شوالیه پارسی – شورای ملی مقاومت و لزوم استفاده از فرصتها

ncriwashingtonاین روزها تقریباسه ماه است که ازافتتاح دفترشورای ملی مقاومت درقلب واشنگتن پایتخت کشورآمریکامی گذرد دفتروفعالیتی که بدلیل قرارگرفتن نام سازمان مجاهدین خلق وشورای ملی مقاومت ایران درلیست سیاه دولت آمریکا درشانزده سال قبل بحال تعطیل درآمده بود و یکی ازموانع اصلی در تجدید سازمان آن شورا درمبارزه خودبا رژیم آخوندی ایران بالاخص پس ازانتخاب سید محمد خاتمی بعنوان رییس جمهوری آن کشوربه شمارمی رفت.

شورای ملی مقاومت متشکل ازگرایشهای مختلف اما با ستون فقراتی ازمجاهدین خلق که بعنوان مهمترین گروه مخالف رژیم های سلطنتی درقبل وولایت فقیه بعدازپیروزی انقلاب اسلامی دراواخر دهه 50 یا اوایل دهه 60 شناخته می شود حرفه ای ترین وسازمان یافته ترین گروه دراپوزیسیون حکومت ایران می باشد این تشکیلات با شمایی که درآن قوانین سانترالیزم دموکراتیک بشدت اعمال می گردد اقدام به ایجادنظم وترتیبی درخورتحسین دردرون سازمان خود نموده است گرچه برخی از افرادمعتقدند جنبه سانترالیزم آن برجنبه های دموکراتیک آن پیشی گرفته وبعنوان مهمترین مانع درپویایی سازمان ونوعی دیکتاتوری درآمده است والبته رهبران سازمان نیزچنین امری را البته تکذیب ودلیل اصلی روشهای فعلی راحفظ سازمان طی بیش ازنیم قرن وجان سالم بدربردن ازضربات مرگبار رژیمها ودولتهایی چون ایران، عراق، آمریکا واتحادیه اروپا می دانند.

شورای ملی مقاومت با انتخاب خانم مریم رجوی بعنوان رییس جمهوربرگزیده خود، تشکیل کمیسیونهای تخصصی واخیرا نیز اعلام وسرلوحه قراردادن برنامه ده ماده ای هرچند گامهای موثری رابرای ایجادتشکیلاتی متناسب با راه وروش مبارزاتی خود برداشته است ولی باتوجه به شتاب تحولات سیاسی درایران ونیازبه سازماندهی دینامیک، برخوردارازانعطاف پذیری تاکتیکی بالا ومتناسب با آن چنین به نظرمی رسد که این سازماندهی باید بروزگردیده از کارآمدی بیشتری دربرخورد با تحولات روبه رشد درجامعه ایران برخوردارشود.     

بنظرنگارنده درفقدان چنین سازماندهی است که رهبری رژیم بااستفاده ازگروههای داخل کشورنظیراصلاح طلبان ویا اقتدارگرایان باصطلاح میانه رومیدان دارشده وازخلاء سیاسی موجود برای بسیج بخشی ازتوده مردم وپیشبرد اهداف خود استفاده هرچندموقت می نماید.

باروی کارآمدن حسن روحانی دریازدهمین دوره ریاست جمهوری درایران پیش بینی می شود که عمر وعده های فریبنده رژیم بر خلاف دوران ریاست محمدخاتمی به چندماه بیشترنکشد ولذا شورای ملی مقاومت باید با نگرشی عمیق به تحولات درپیش رو سریعا خود را آماده سازماندهی سرمایه های اجتماعی وموج های برگشته ازسرخوردگی جامعه درتحقق مطالبات خود بنماید امیدهایی که بارها ملت ایران شاهد شکوفایی وسپس به یاس تبدیل شدن آنها بوده وو طی این مدت بارها به سوی اپوزیسیون سرازیروخواستارتغییرواقعی می گردیدند. درمورد اخیرنیزعدم آمادگی لازم درشورای ملی مقاومت وسازمان آن برای پذیرش و ساماندهی چنین پتانسیل متراکمی درعرصه اجرایی نوعی ضعف تشکیلاتی وازنظرراهبردی درداخل وخارج ازکشوربه یک فرصت سوزی تاریخی تعبیرخواهدشد.

شورای ملی مقاومت باتوجه به عصرتکنولوژی اطلاعات وپیشرفتهای شگرف درعرصه علوم وصنعت سایبرنتیک این امکان را که دولت مجازی خود را با مرکزیت دفترواشنگتن برقراروبا توسعه وتجدید سازمان که ازطریق استفاده بیشتروموثرتر ازافراد باتجربه وکارشناس درهربخش امکان پذیراست این نوید رابه ایرانیان بدهد که شورا ازتوان ارتقاء فعالیتهای خویش ومتناسب با نیازهای جامعه ایرانی برخورداراست.

ازنظرنگارنده خلاء ناشی ازعدم تبلورعینی فعالیتهای شورای ملی مقاومت نه تنها درایران بلکه درعرصه بین المللی ازکشور علیرغم تلاشهای بعمل آمده درزمینه تجمعات، اعلام مواضع و لابی گسترده با پارلمانترهابشدت احساس وشاید یکی ازدلایل تلاش ناکام برخی ازگروههای سیاسی برای تشکیل شوراهای مشابه ناشی ازهمین امرباشد و این وظیفه رهبران شورای ملی مقاومت است که هرچه سریعتربه این نیازوانتظاربحق پاسخ مثبت داده وزمینه گسترش تشکیلات بالاخص درواشنگتن را باتوجه به امکانات وگشایش های موجود فراهم آورند.

این گفتارسعدی شاعرشیرین سخن است که می گوید من آنچه شرط بلاغ بود گفتم توخواه ازسخنم پندگیروخواه ملال.