شوالیه پارسی- شکست خفت بارسازمانهای جاسوسی ایران، عراق و متحدان غربی آنها از مجاهدین خلق

---_1_~1سایت بازتاب متعلق به محسن رضایی و افسران  ارشد بازنشسته اطلاعاتی سپاه پاسداران اقدام به درج خبری ( ازقول یکی ازمنابع اطلاعاتی رژیم که نامش فاش نشده وبه احتمال زیاد حسین زاده مترجم سابق مسعودرجوی می باشد) کرده است که درصورت تایید صحت آن افتضاح بزرگی برای دستگاههای اطلاعاتی ایران، عراق، آمریکا ومارتین کوبلر مزدور نوری المالکی نخست وزیر عراق درهیات نمایندگی سازمان ملل خواهد بود.

خبراینچنین بود مصطفی واشرف فرزندان مسعود ومریم رجوی که دوهدف اصلی سازمانهای اطلاعاتی مذکوربرای دستگیری و تحویل به رژیم ایران بوده اند بااستفاده ازاسامی مستعارومدارک جعلی درقالب اولین گروه 14 نفری مجاهدین ازپایگاه لیبرتی خارج ودرآلبانی اسکان داده شده اند واین درشرایطی انجام گرفته است که وزارت اطلاعات ایران، استخبارات عراق، سازمانهای اطلاعاتی آمریکا (سیا واف بی آی ) مشخصات کامل،عکس وکلیه اطلاعات هویتی این افراد رادراختیاروآنها را زیرنظرداشته اند.

تنها چند روز قبل با انتشارغیرقانونی اسامی اولین گروه 14 نفره مجاهدین به آلبانی توسط یکی ازاضلاع 4 گانه (ایران، عراق، نمایندگان سازمان ملل وآمریکا درعراق) شورای ملی مقاومت ایران به این امراعتراض وآنرا نافی قوانین بین المللی و مربوط به امنیت پناهندگان دانست. همزمان با آن حسین نژاد مترجم سابق مسعود رجوی که اکنون با وزارت اطلاعات ایران همکاری می نماید ودراروپامستقراست با اعلام اینکه برخی ازنامهای اعلام شده یا جزو شهدای سازمان بوده ویا اروپا بسرمی برند اقدام به لودادن تاکتیک مجاهدین برای انتقال امن برخی ازمهره های خود به خارج ازعراق ازجمله فرزندان مسعود ومریم رجوی نموده است این افراد درزمره لیست افرادی بودند که رژیم های ایران وعراق درنظرداشتند آنها را درجریان انتقال ازاردوگاه اشرف به لیبرتی یا ازعراق به کشورهای غربی در بین راه ربوده و با تحویل به مقامات امنیتی ایران زمینه محاکمه تلویزیونی واعدام آنها راتحت عنوان شراکت دراقدامات مجرمانه فراهم آورند.

بهمین دلیل می بینیم پس ازانتقال اولین گروه فریاد وفغان دستگاههای اطلاعاتی ایران وعراق دررابطه با انتقال اولین گروه مجاهدین به آلبانی به هوا رفته وآنها حتی درهمکاری با مارتین کوبلربا اغفال مقامات وزارت خارجه آمریکا اقدامات امنیتی سازمان مجاهدین خلق برای تامین امنیت کادرهای خود را نوعی کارشکنی وحتی مخالفت محاهدین با خروج ازعراق قلمدادکرده اند.مزیدآگاهی تاقبل ازاین گفته می شد که فرزند رجوی بشدت تحت نظربوده وچندین بار اقدام به فرارازاردوگاه اشرف کرده است که این انتقال واستقراروی دریک کشورآزاد دراروپا خط بطلانی براین شایعات وادعاها کشیده است.

ازنکات جالب توجه اعتراف حسین نژاد به استفاده مصطفی معروف به محمد رجوی (فرزند مسعود) ازنام اصغرزمان وزیری یکی ازشهدای مجاهدین واشرف رجوی (فرزند مریم) ازنام مستعارنسترن رستگاپوربرای این انتقال تاریخی بوده است که ضمن فریب چهاردستگاه اطلاعاتی ایران، عراق، آمریکا وسازمان ملل برشایعات منتشره توسط وزارت اطلاعات ایران و باصطلاح توابین سازمان مبنی براینکه فرزندان مسعود ومریم دراروپا مشغول خوشگذرانی می باشند پایان داده است. انتقال فوق نشان می دهد که درطی ده سال حضور پرخطرمجاهدین درعراق پس ازاستقرار دولتهای نزدیک به رژیم ایران ومخصوصا دولت وابسته ومزدورنوری المالکی رهبران آن سازمان تا چه حد حاضربه فداکاری تا حد نگه داشتن فرزندان خود درخط مقدم جبهه خود با دولتهای عراق وایران بوده اند واین درحالی است که تنها دوهزارتن ازفرزندان آیت الله ها ومقامات ایرانی (عمدتا وابسته به اقتدارگرایان) درکشورانگلیس وچندصدآقازاده دیگر(عمدتا وابسته به اصلاح طلبان) درسایرکشورها ازجمله آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند ودیگرکشورهای اروپایی مستقرمی باشند.

لازم به توضیح است که دستگاه اطلاعاتی رژیم حاکم برایران بشدت ازاین ماجرا زخم خورده ودرصدد گرفتن انتقام وضربه زدن به مجاهدین برای ترمیم وجهه خود درداخل می باشد لذا می بینیم که حسین شریعتمداری درسرمقاله سه شنبه کیهان تحت عنوان ” ما، شما، ایشان”  یکی ازدلایل ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی را نظیرآیت الله منتظری ارتباط با مجاهدین وازطریق پالس هایی می داند که توسط دختروی فائزه فرستاده شده است ویا وزارت اطلاعات رژیم خبراز دستگیری تعدادی ازمجاهدین درآستانه انتخابات ریاست جمهوری می دهد که عمده این  افراد زندانیان سابق ومربوط به دهه 60 یا اعضای خانواده آنها بوده اند البته سازمان مجاهدین خلق وشورای ملی مقاومت نیزمتقابلا تشکیل هسته های ارتش آزادیبخش ایران را درداخل کشوراعلام ونصب یک پلاکارد بزرگ دربزرگراه صیادشیرازی  موید ورود ارتش فوق به مرحله اجرایی ومقابله با نیروی سرکوبگر250 هزارنفری رژیم برای کنترل پایتخت خود می باشد.

علی ایحال واقعه فوق نشان می دهد که سازمانهای اطلاعاتی ایران وعراق تا چه حد پوشالی بوده ویکی دوعملیات بظاهر موفق آنها نظیردستگیری عبدالمالک ریگی به یمن سوداگری در واگذاری قراردادچندمیلیارددلاری خط لوله نفتی به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه وسرمایه گذاری اولیه درپاکستان میسرگردیده است