شوالیه پارسی – قتل عام 52 مجاهد و تاثیر استراتژیک آن برتحولات منطقه – بخش دوم

ashrafun1سلامی دریک سیاست رسمی کاملا مشخص که بطورهماهنگ ازسوی عوامل رژیم ایران تکرارمی شد، درصدد انتساب این قتل عام به مردم وجوانان عراق بوده ودرعین حال با مقایسه آن وحشیگری با عملیات مرصاد، درصدد ارسال این پیام به نیروهای طرفدارخود برمی آید که عملیات توسط نیروهای سپاه پاسداران ایران صورت گرفته است، درست شبیه موشک باران اردوگاه اشرف در سال 77 پس ازتروراسدالله لاجوردی، با این تفاوت که درآنموقع باوجود قرارداشتن صدام حسین بر اریکه قدرت سپاه این عرضه راداشت که درآن مسئولیت تجاوزبه خاک عراق را براساس حقوق و پروتکل های بین المللی بعهده بگیرد ولی دراین سالها که حتی دوفرمانده لشکرسپاه (نوری المالکی نخست وزیروهادی العامری وزیرراه وترابری) رسما اداره دولت عراق را برعهده دارند، شجاعت پذیرش مسئولیت خود را نداشته وآنرا به جوانان مجهول الهویه عراقی نسبت می دهند. درحالیکه تجهیرات پیشرفته وتفنگهای مجهزویونیفرم های یکدست وحرکات بدنی مهاجمین نشان ازایرانی بودن آن می دهد. اما برای روشن کردن اذهان توضیحات زیرا درخصوص اتهام دروغین شرکت مجاهدین درسرکوب مردم عراق درسال 1991 همزمان باحمله آمریکا به عراق وپس ازعقب نشینی نیروهای ارتش صدام ازکویت ضروری می داند

سلامی باید به این سوال پاسخ بدهد اگرمجاهدین درسرکوب شیعیان عراق دست داشته اند اکنون که ده سال ازآزادی عراق توسط دولت وارتش آمریکا گذاشته ودرعراق یک نیروی کاملا شیعی ووفاداربه ایران واحزاب وگروههای سیاسی وشبه نظامی شیعه وابسته آن بطورکامل برتمام ارکان آن کشورحکومت می کند چرا ازسوی خانواده این قربانیان یک شکایت قضایی برعلیه مجاهدین درآن رژیم تنظیم نشده است؟.

ملت ایران فراموش نمی کند که رژیم ایران همین ادعا را درمورد کردستان عراق هم می کرد ولی وقتی مسعود بارزانی و معاون وی هوشیارزیباری (وزیرخارجه فعلی عراق) مجاهدین را ازاتهام دخالت درامور داخلی عراق درزمان ریاست صدام حسین مبری کردند، دیگر داستان شرکت مجاهدین درکشتن مردم کردستان عراق به فراموشی سپرده شد. ظاهرا این آقایان مجاهدین را با حزب الله لبنان اشتباه گرفته اند که با پول مردم ایران به کشتاراهالی تهران درحوادث پس ازانتخابات خرداد 88 دست می زدند!

سلامی دراین خصوص می گوید:

عملیات هفته گذشته درعراق، مردمی وخودجوش بود که توسط بازماندگان نهضت شعبانیه رخ داد وتوانست تأثیرات شگفتی درسیستم سیاسی ومدیریتی این سازمان ایجاد کند وپیامدهای نگران کننده ای را درسیستم روانی آنها به جای بگذارد.”

سلامی نمایش های شکست خورده سپاه قدس ووزارت اطلاعات ایران درطی یک دهه گذشته درمقابل اردوگاه اشرف که با نصب 300 بلندگو ودعوت مجاهدین به خروج ازاردوگاه صورت گرفته بود، به فراموشی سپرده مدعی می شود که این مردم عراق (ونه دستگاههای اطلاعاتی ایران ونوری المالکی) بوده اند که ازدوسال قبل خواستارخروج محاهدین ازاشرف شده اند. وی دراین رابطه می گوید:

مردم عراق ازدوسال گذشته تجمعات روزانه ای را دربرابرپادگان اشرف برقرارمی کردند که براساس همین فشارها دولت مجبور شد ۳هزارنفر ازمنافقین را به مقر لیبرتی درمرکزبغداد منتقل کند”.

جانشین فرمانده سپاه درحالیکه تمام دنیا بروابستگی مشترک نوری المالکی به دولت آمریکا ورژیم ایران واقف می باشند که البته فرزند نامشروع حمله آمریکا به عراق وسرنگونی صدام درجنگ کثیف نفت می باشد، یک ادعا که به طنزبیشترشبیه است را مطرح می کند. وی با اشاره به تعهد آمریکا به حفاظت ازمجاهدین درقبال تحویل سلاحهای خود به ارتش آن کشورسخن از وابستگی مجاهدین به آمریکا می کند که بی اختیارانسان را به یاد داستان معروف بزو گوسفند می اندازد که بزدرحال پریدن گوسفند ازروی جوی آب بوی می گوید “دنبه ات بالا رفت” وحالا ماجرای دولتی است که درعراق با حمله نظامی آمریکا و توافق آن کشوردرکنفرانس دمشق با ایران وبا تضمین تولید 4 میلیون بشکه نفت به نفع اقتصاد آمریکا برسرکارآمده است به سازمانی که 17 سال درلیست سیاه دولت آمریکا بوده وبا احکام دادگاههای آن کشورازلیست سیاه دولت آمریکا بیرون آمده است، انگ وابستگی به دولت آمریکا می زند؟! دراین رابطه سلامی می گوید:

گروهک تروریستی منافقین همچنان به عنوان سازمان تروریستی سرکوبگروخشن تحت الحمایه آمریکایی ها قرار دارد و مردم عراق (بخوانید دولت دست نشانده خامنه ای) قادر به تحمل چنین وضعیتی نیستند. عملیات هفته گذشته دراین پادگان بازتاب تمام خاطرات تلخی است که عراقی ها از سال ۱۳۶۵تا امروز درعراق داشتند”.

این فرمانده سپاه  دربخشی دیگرازسخنان خود باردیگرهمان ادعا را تکرار ودرحالیکه مجاهدین طی نیم قرن گذشته نه تنها از سوی آمریکا حمایت نشده بلکه حتی با خلع سلاح اعضای آن وقراردادن حفاظت اردوگاه اشرف ولیبرتی تحت امرنیروهای ویژه نوری المالکی عملا مجاهدین رابه گوشت دم توپ تبدیل کرده است می گوید:

با این حوادث، عراق نمی تواند مأمنی برای حضورمنافقین باشد. به نظرمی رسد که منافقین حتی زیرچتر آمریکا هم میدان امنی برای حضور درعراق ندارند”.