شورای ملی مقاومت ایران: اجلاس مياندوره يي شوراي ملي مقاومت در پاریس برگزار شد

اجلاس مياندوره يي شوراي ملي مقاومت در روزهاي يازدهم و دوازدهم تيرماه، با حضور رئيس‌جمهور برگزيدة شورا برگزارشد.

خانم رجوي در سخنان افتتاحية خود، به اعضاي شورا و ناظراني كه در نخستين روز اجلاس شركت داشتند خوش آمد گفت و خاطرة مجاهد شهيد راضيه كرمانشاهي عضو شوراي ملي مقاومت را كه در ارديبهشت ماه امسال در آلباني در اثر عوارض محاصرة پزشكي اشرف و ليبرتي جان باخت، گرامي داشت.
خانم رجوي گفت، اجلاس شورا را در حالي برگزارمي‌كنيم كهاز داخل ايران تا سراسر منطقه، اوضاع به زيان رژيم ولايت فقيه، در تلاطم و در جوش و خروش است و به ويژه، قيامها‌ و نبردهاي مردم عراق عليه مالكي مهرة رژيم ولايت فقيه، ديكتاتوري مذهبي را در تهران به لرزه انداخته است.
او ضمن هشدار درمورد كارزار گمراه‌سازي از سوي رژيم آخوندي در خصوص اوضاع عراق ، تاكيد كرد كه راه حل مسألة عراق يعني راه برقراري ثبات، امنيت، و وحدت ملي در اين كشور يكي بيش نيست و آن خلع يد از رژيم ولايت فقيه است. بايد به خواست مردم عراق گوش كرد كه بيش از سه سال است در تحصنها و قيامها و اعتراضات خود به طور مستمر بر شعار اخراج رژيم ايران از عراق و بركناري دولت تحت الحماية اين رژيم پا مي فشارند.
با توجه به وضعيت بحراني عراق، خانم رجوي تعهدات ‌آمريكا و ملل متحد را درخصوص امنيت و سلامت مجاهدين در ليبرتي متذكر شد و تأكيد كرد كه آنها بر اساس تعهدات مكرر و طبق التزاماتشان، به موجب كنوانسيونها و قوانين بين المللي، بايد در اسرع وقت تدابير اضطراري و فوري براي حفاظت از جان اشرفيها اتخاذ كنند.
درمورد شرايط داخل كشور و وضعيت شكننده و بحراني رژيم، خانم رجوي گفت: ديكتاتوري آخوندي در باتلاقي از بحرانهاي دروني و بيروني دست و پا مي زند و به موازات تشديد سركوب داخلي و موج اعدامهاي وحشيانه، به توطئه‌گري عليه مقاومت ايران و شكنجه و كشتار زندانيان سياسي روي آورده است. رژيم به شدت مي ترسد كه اگر زندانها به عنوان حساس‌ترين نقطة دستگاه اختناق، شكاف بردارد، رژيم را به لبة پرتگاه ببرد. خانم رجوي در اين خصوص به مقاومت قهرمانانه و شهادت مظلومانة غلامرضا خسروي اشاره كرد كه واكنشها و اعتراضات گستردة داخلي و بين المللي را برانگيخت. هر چند كه رژيم مفلوك آخوندها بازهم در تدارك اعدام فرزندان ايران از جمله اهل تسنن است كه در سلولهايشان چند هفته است در حال اعتصاب غذا هستند.
رئيس جمهور برگزيدة مقاومت، مسئوليت خطير شورا و اعضاي آن را در اين شرايط حساس براي پيشروي در راستاي اهداف آزدايخواهانة ملت ايران ياد آورشد و ابراز اميد واري كرد كه بحثهاي اجلاس مياندوره يي، اين مبارزه را در دوران پرتلاطم كنوني غنا و روشني بخشد.
اجلاس مياندوره يي شورا در بحثهاي دو روزة خود، رخدادهاي سياسي داخلي و منطقه يي و بين المللي در فاصله اجلاس قبلي تا كنون را مورد بحث قرار داد. در صدر اين رخدادها، تحولات پرشتاب جاري در عراق قرار داشت كه با انفجار خشم و عصيان عشاير و مردم ستمديده عراق در هفته هاي اخير، پس از سالها اعتراض سياسي و تحصن و تظاهرات ميليوني و مسالمت آميز، به يكباره فوران كرد و به سلطه ديكتاتور دست نشانده رژيم لايت فقيه در مناطق وسيعي از چند استان عراق خاتمه داد. حكومت نوري مالكي كه سياستهاي جنايتكارانه اش چه در محاصره و سركوب و كشتار اعضاي مقاومت ايران در اشرف و ليبرتي و چه در حذف و به حاشيه راندن بخشهاي عظيمي از جامعه عراق، به طور فزاينده از تهران ديكته مي شد، اكنون درهم شكسته و با طرد و انزجار جامعه عراق و جامعة جهاني رو به رو است. اجلاس شورا برآن بود كه صرفنظر از چشم اندازهاي پر مخاطره يي كه پيش روي كشور بحران زدة عراق و كل منطقة متلاطم خاورميانه قرار دارد، آزاد سازي استانها و مناطق گسترده يي درعراق از سلطه مالكي، كلان سرمايه گذاريهاي 11ساله خامنه اي در عراق را تا حدّ زيادي بر باد داده و اكنون ناظران اتفاق نظردارند تعادل و موقعيت جديدي در اين كشور ايجاد شده است كه قابل برگشت به وضعيت گذشته نيست. تنها شانس يك پارچگي و نجات عراق، تشكيل حاكميتي ملي وفراگير با توازن دموكر اتيك و مشاركت همة بخشهاي جامعة عراق است. دوران بهره برداري رژيم ولايت فقيه از نتايج فاجعه بار جنگ سال 2003 و خطاهاي استراتژيكي سياست آمريكا و بازگشودن دروازه هاي عراق به روي رژيم ، به مثابة تهديد اصلي صلح و ثبات در اين منطقه از جهان، پايان يافته است. خامنه اي كه بلعيدن عراق بحران زده و غرقه درخون و فاجعه را، مهمترين راهبرد سياست صدور تروريسم ارتجاع و تضمين بقاي نظام آخوندي قرار داده بود، حالا بايد منتظر آثار زهر آگين اين شكست بزرگ بر طلسم ارعاب ولايت فقيه و نيروي نظامي حافظ آن يعني سپاه پاسداران در داخل ايران باشد.
درمقابل، حقانيت« سياست صلح شورا » كه به يمن ضربات ارتش آزاديبخش ملي توانست، به عنوان عامل تعيين كننده داخلي، استراتژي جنگ ضد ميهني خميني با شعار «فتح قدس از طريق كربلا » را درهم بشكند و او را به قبول قطعنامة آتش بس وادار سازد، اكنون درخشش ويژه يي پيدا كرده است.

به همين مناسبت اجلاس شورا، ايستادگي شجاعانه رزمندگان اشرفي، دريازده سال گذشته و همبستگي آنها با توده هاي مردم عراق در برابر مطامع شوم رژيم را – كه در اسناد زريني از بيانيه هاي ميليوني مردم اين كشور اعم از سني و شيعه، و در انبوهي از موضعگيريها و اطلاعيه هاي مشترك نيروهاي سياسي عراقي از همه تنوعات ملي و قومي و مذهبي اين كشور، به ثبت رسيده است- ستود. رزمندگان آزادي ايران با استقامتي شگفت انگيز، بهاي خونين اين پايداري را پرداختند و امروز يك اجماع جهاني دربارة ضرورت ايستادگي دربرابر فاشيسم مذهبي و اثر گذاري اين سياست در راستاي منافع عالي خلقهاي ايران و عراق و سوريه و ديگر كشورهاي منطقه شكل گرفته است.

اعضاي شورا، كه از آمريكا و كشورهاي مختلف اروپا، دراين اجلاس حضور به هم رسانده بودند، تاكيد كردند كه در وضعيت نامتعين و پرخطري كه عراق و منطقه را فرا گرفته، طرفهاي بين المللي گوناگون، مقاومت ايران را كه در طي ساليان از نزديك، درگير مقابله با مداخلات رژيم آخوندي درعراق بوده است، مرجع شايسته ارزيابي وضعيت و ترسيم راه حلها مي‌شناسند و بر صحت تحليلهاي شوراي ملي مقاومت ايران كه در بيانيه هاي سالانه شوراتشريح و فرموله شده است، تأكيد مي كنند.

9سال پيش شوراي ملي مقاومت به اتفاق آرا درمادة 54 بيانية بيست وچهارمين سالگرد تأسيس شورا به تاريخ 15مرداد 84 «بر‌اساس تجارب 50سالة ملت ايران براي نيل به دموكراسي و حاكميت مردم، بالاخص تجربة 27‌ساله در‌برابر ديكتاتوري مذهبي»، اين پيام روشن را«به مردم و نيروهاي دموكراتيك و ميهن‌پرست عراقي با هر دين و مذهب و با هرمرام و مليت»، فرستاد كه«با اين‌همه درد و رنج و با اين همه خوني كه هر روز از پيكر عراق بر زمين مي‌ريزد، ديگر در عراق جايي براي هيچ‌گونه افراطي‌گري باقي نمانده است. پاسخ، در يك دولت دموكراتيك ملي و مستقل و معتدل است تا بتواند وحدت سياسي و تماميت ارضي كشورتان را در ديالوگ مستمر با همة جريانهايي كه به قواعد دموكراتيك پايبند هستند حفظ كند و به اشغال پايان دهد». شورا در همان زمان تاكيد كرد «در شرايط كنوني و در پروسة تدوين و تصويب و رفراندم قانون اساسي و انتخابات بعدي و تشكيل دولت جديد، تهديد مبرمِ تماميت و آزادي عراق و به‌خصوص آن‌چه مانع اصلي استقلال آن و خروج هر چه سريعتر نيروهاي چند مليتي است، همان ”جنگ پنهان و اشغال اعلام نشده‌يي“ است كه 2 ميليون و 800 هزار تن ازمردم عراق بر آن انگشت گذاشته‌اند».
اجلاس مياندوره يي شوراي ملي مقاومت، در بحثهاي مربوط به عراق و با توجه به اوضاع بحراني اين كشور و توطئه هاي رژيم آخوندي، تعهدات آمريكا و ملل متحد نسبت به حفاظت و تضمين امنيت اشرفيها و هشدارها و فراخوانهاي مكرر خانم رجوي را مورد تأكيد قرار داد.
در بحثهاي اجلاس دو روزة شورا، پيامدهاي تن دادن خامنه اي به توافقنامه ژنو براي منجمد كردن برنامه توليد بمب اتمي و مرحله نهايي مذاكرات در وين، مورد بررسي قرار گرفت. شورا برآن بود كه چرخهاي زمان به زيان مقاصد شوم رژيم در زمينه اتمي به حركت در آمده است. چنانچه حكومت آخوندي به توافق جامع اتمي در مرحله نهايي تن بدهد و زهرِ شكست را تا به آخر سربكشد، بايد پيامدهاي عقب نشيني كامل را بطور همه جانبه تحمل كند. اما اگر ميز مذاكرات را برهم بزند يا امضاي توافقنامه جامع را به تأخير اندازد، بازهم روند تحولات و گذشت زمان به سودش نيست و هم چنان كه مذاكره كنندگان رژيم نيز تصريح مي كنند، ناگزير در شرايط شكننده تري با همين بن بست روبه رو خواهند شد. آن هم در وضعيتي كه اقتصاد رژيم ، غرقه در چپاول و بحران و فساد ساختاري است و كارشناسان خود رژيم، اذعان دارند كه حتي رفع كامل تحريمها – كه بسيار دور از دسترس است – نمي تواند گرهي ازكار فروبسته آن بگشايد. اجلاس شورا نسبت به هرگونه باج دادن به رژيم آخوندي ازجيب مردم ايران و مردم منطقه، يا ناديده گرفتن و تحت الشعاع قرار دادن نقض حقوق بشر درايران تحت تأثير اين مذاكرات، هشدار داد و بر ضرورت اعمال تمامي قطعنامه هاي شوراي امنيت و شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه برنامه اتمي ضد ايراني آخوندها تاكيد كرد.

در بحثهاي شورا، شكست دولت شيخ حسن روحاني ظرف كمتر از يك سال، و رسوايي دعاويش چه در زمينه اقتصادي و اجتماعي، نظير حذف يارانه ها و طرح ننگين سبد كالا، و چه در خصوص ميانه روي و حقوق بشر و ديگر مانورهاي بين المللي، شكستي براي تماميت رژيم و شكستي مضاعف براي خامنه اي ارزيابي شد. زيرا شقه دروني رژيم و آثار شكست ولي فقيه در مهندسي انتخابات سال گذشته و تن دادن ناگزير او به شراكت باند روحاني – رفسنجاني را بغايت تشديدمي كند. يك سال پس از روحاني، نظريه پردازان حكومتي و نمايندگان مجلس رژيم از هر دو جناح، با وحشتي فزاينده نسبت به رويگرداني و نارضايتي اجتماعي و خطر خيزشهاي مردمي در اثر تورم و گراني و بيكاري و مشكلات حاد معيشتي، هشدار مي دهند. رژيم آخوندي مي كوشد اين اوضاع انفجاري را با سركوب وحشيانه و با موج فزايندة اعدامها و جنايات ضد بشري به ويژه عليه زندانيان سياسي، مهار كند.

درحاليكه روند تحولات از هربابت ، ضرورت تغيير بنيادين و راه حل مقاومت ايران را برجسته كرده است، اجلاس شورا گردهمايي عظيم هموطنانمان در روز 6 تير در پاريس را به دست اندركاران و شركت كنندگان تهنيت گفت. بر پايي اين گردهماييبا حضور وحمايت 600 تن از دولتمردان و قانونگذاران و شهرداران و منتخبان مردم از 69كشور و 5قاره جهان، شامل 6 نخست وزير، 6 وزير خارجه و22وزير پيشين، و تاكيد برجسته ترين شخصيتها با تعلقات مختلف سياسي بر ضرورت حمايت از مقاومت ايران و يگانه جايگزين دموكراتيك براي استبداد مذهبي، در بازتابهاي كم سابقه خبري و رسانه ها، رخدادي بسيار مهم در اوضاع پرتلاطم كنوني و بيانگر ظرفيت و توانايي جنبش مقاومت ايران ارزيابي شده است. سناتور برجستة آمريكايي، جوزف ليبرمن، دراين باره، خطاب به شركت كنندگان در اجتماع پاريس، گفت:« شما صرفاً در يك جلسه شركت نمي‌كنيد، شما انتخاب كرده ايد كه بخشي از تاريخ باشيد، بخشي از تاريخ تغييريابنده؛ تاريخي بس طولاني از افراد وطن پرست و شجاعي كهدر آن جنگيده و به آزادي خود رسيده اند.آزادي از قيد رژيم شروري كه آنها را به گروگان گرفته است، مردم ايران بايد اين ديكتاتورها را سرنگون كنند.مردم آزاديخواه در سراسر جهان بايد اين انقلاب بزرگ را حمايت كنند».
درنخستين روز اجلاس مياندوره يي شورا و در جريان بحثهاي پيش از دستور، شماري از هموطنان و نمايندگان جوامع ايراني و همپيمانان شوراي ملي مقاومت شركت داشتند.
دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ايران
15تير93