شورای ملی مقاومت ایران: هشدار نسبت به اعدام قريب الوقوع زندانی سیاسی غلامرضا خسروي

غلامرضا خسروي ساعاتي قبل به سلولهاي انفرادي زندان گوهردشت منتقل شد.

فراخوان به ملل متحد، آمريكا، اروپا و مدافعان حقوق بشر براي جلوگيري از اعدام غلامرضا خسروي

ساعاتي پيش زنداني سياسي غلامرضا خسروي، براي اجراي حكم اعدام به سلولهاي انفرادي زندان گوهردشت منتقل شد. غلامرضا خسروي كه تا كنون جمعا 12 سال از زندگي اش را در سياهچالهاي رژيم آخوندي به سر برده صبح روز چهارشنبه 7 خرداد، از بند 350 زندان اوين به دايره اجراي احكام اين زندان منتقل شد. مزدور مؤمني از سردژخيمان اوين او را به خاطر نقش مؤثر در مقاومت زندانيان بند 350 مورد تهديد قرار داد. او متعاقباً با دستان و پاهايي در زنجير به قرنطينه زندان گوهردشت فرستاده شد.

دژخيمان در حمله وحشيانه 28 فروردين به بند 350 اوين غلامرضا را با كينه وسبعيت خاصي مورد ضرب و شتم قرار داده و مجروح كردند و با بدني خونين و كبود و در حاليكه از ناحيه سر و صورت زخمي و گوش راستش پاره شده بود، به انفرادي بند 240 منتقل شد. او به رغم وخامت حالش همراه با ديگر زندانيان دست به اعتصاب غذا زد كه به مدت 23روز و تا بازگشت به بند 350 ادامه يافت. شكنجه گران اوين برغم وخامت حال او از كمترين رسيدگي درماني به وي خودداري كردند. رضا سراج يكي از سردژخيمان اطلاعات با نام مستعار علوي در جريان حمله به بند 350 غلامرضا را تهديد كرد كه حكم اعدامش را به زودي اجرا خواهد كرد. وي همچنين بستگان او را تهديد كرده بود كه در صورت ملاقات با هر هيأت خارجي بازداشت شده و با حكمهاي سنگيني مواجه خواهند گرديد.

مقاومت ايران نسبت به اعدام قريب الوقوع اين زنداني سياسي هشدار ميدهد و از جامعه جهاني به ويژه اتحاديه اروپا، دولت آمريكا و دبيركل، كميسر عالي حقوق بشر و گزارشگران ذيربط ملل متحد و عموم سازمانها و جوامع مدافع حقوق بشر و مدافعان كارگران خواستار يك اقدام فوري و مؤثر براي توقف اين اقدام جنايتكارانه است.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

10 خرداد 1393 (31 مه2014)

 

سابقه: غلامرضا خسروي 49ساله، اهل آبادان، پدر يك فرزند، كارگر جوشكار، در 2 ارديبهشت 91 به اتهام آخوند ساخته «محاربه» به اعدام محكوم شد. او از زندانيان سياسي دهه 60 است كه در سن 16سالگي به خاطر هواداري از مجاهدين متحمل 5سال زندان در كازرون شد. وي بار ديگر در سال 86 دستگير شد و محروم از كمترين روند عادلانه حقوقي به شش سال حبس محكوم گرديد. دستگاه قضاييه آخوندي در سال 89، در حالي كه تنها دو سال از حبس او باقي مانده بود، او را به خاطر كمك مالي به مجاهدين دوباره محاكمه و به اتهام «محاربه» به اعدام محكوم كردند. رژيم آخوندي او را بارها براي گرفتن اعترافات اجباري تلويزيوني تحت شكنجه قرار داد. وي كه اكنون هشت سال از اسارتش مي گذرد، جمعاً بيش از 40ماه را در سلولهای انفرادی و در شرايطي بسيار دشوار به سر برده است.