شورای ملی مقاومت ایران: هشدار نسبت به كشتار زندانيان در زندان قزل حصار كرج

صدها تن از مزدوران گارد ويژه سالن 3 بند 2 زندان قزل حصار را محاصره كرده اند.

به دنبال انتقال 6 تن از زندانيان قزلحصار به سلولهاي انفرادي براي اجراي حكم اعدام، روز يكشنبه 31فروردين (20آوريل) زندانيان سالن 3 بند 2 زندان قزل حصار كرج دست به اعتراض زده و مانع انتقال يك جوان 20ساله به نام رسول طالبیبه سلول انفرادي براي اجراي حكم اعدام شدند. در پي اين اقدام زندانيان، 250 تن از مزدوران گارد ويژه اينسالن 3 را محاصره كرده و تا كنون چند بار به اين سالن حمله كرده اند، اما موفق به بردن اين زنداني نشده‌اند.دراین یورشهادست كم یک زندانی به شدت زخمی شده که به بیمارستانی خارج اززندان منتقل شده است.

گفته مي‌شود گارد ويژه مأموريت دارد كه به هر ترتيب شده زندانيان را سركوب نمايد، به همين خاطر مقاومت ايران نسبت به يك حمله خونين به زندانيان بي دفاع هشدار مي دهد.

در 24 اسفند 89 (15مارس2011) نيز نيروهاي سركوبگر به روي زندانيان قزلحصار كه به افزايش اعدامها اعتراض كرده بودند، آتش گشودند كه شمار زيادي از زندانيان كشته و بيش از 100تن آنان مجروح شدند.

در روز پنجشنبه 28فروردين نيز نيروهاي سركوبگر رژيم در يك حمله ددمنشانه به زندانيان سياسي زندان اوين دهها تن از آنان را به شدت مجروح و مصدوم كردند. دژخيمان براي سرپوش نهادن بر اين جنايت از انتقال عمده مجروحان به بيمارستانهاي خارج از زندان و رسيدگيهاي درماني به زخمي ها كه حال برخي از آنها وخيم است، خودداري مي كنند.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

31فروردين 1393 (20 آوريل 2014)