ضرب وشتم به نام ”زن، زندگی، آزادی” در مهد آزادی اروپا

ضرب وشتم آقای حسن حبیبی و خانم مهنازعرب ازهواداران وپشتیبانان دیرین مقاومت مردم ایران در تظاهرات بروکسل، دربرابرمقر اتحادیه اروپا درمیدان شومان توسط شعبان بی مخ ها و لمپن های اجیر شده وباهمدستی افراد انتظامات اجراکنندگان برنامه بوده است. (طبق فیلم گرفته شده ازصحنه).

این جنایت، همکاری دقیق ساواک شاه و اطلاعات رژیم ایران را نشان می دهد که تا چه اندازه در دستگاه ترکیبی ساخته شده شاه وشیخ دربه اصطلاح ” اپوزیسیون ایران ” نفوذ دارند. 

کسانی که با آرم بند نارنجی آقای حسن حبیبی را بطرف سن می کشند و با ضرب وشتم ایشان را راهی بیمارستان کرده اند.

درفیلم به وضوح آمادگی برای انجام این جنایت وبردن او توسط چند نفردرروزروشن که یک آدم ربایی و ضرب وشتم است، دید ه می شود.

هفته گذشته درتظاهرات واشنگتن ازدژخیم جلاد پرویزثابتی رونمایی شد که  اقدام این جنایتکاران مشخص می کند که اعلام گواهی ۱۷۵ مجاهد خلق علیه دژخیم پرویزثابتی، خشم وکین وماهیت اصلی این  سلطنت طلبان را عیان می کند.

این بار”اپوزیسیون ترکیبی شاه وشیخ ” قصد موج سواری وسوءاستفاده ازایده پاک ” زن، زندگی، آزادی ” وخون سرخ جوانان آزادی خواه درکف خیابان های ایران را دارند.

 استعمار، خمینی را برموج آرزوهای آزادی خواهی مردم ایران وایرفرانس سوارکرد وبااسکورت جت های آمریکایی درفرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشاند.

خمینی ماهیتش را پس ازورود به ایران نشان داد درحالیکه این جنایتکاران امروزدرقلب دمکراسی اروپا درخیابان های بروکسل و در روز روشن ماهیتشان را نشان می دهند.

ایرانیان با شرف وهرانسان شریف وآزادی خواهی ازهرحزب وگروه ونامی این اعمال جنایتکارانه شاه وشیخ را درترکیب ساواکی وسپاهی محکوم می کنند واجازه هیچ جنایتی به نام ”زن، زندگی، آزادی ” را درخیابان های اروپا، مهد آزادی به دنبالچه های شاه وشیخ نمی دهند.

خفه کردن صدای آزادی خواهان به شکل رضاخانی ازنویسندگان وشاعران، فرخی یزدی ها ، میرزاده عشقی ها ویا به سبک پسرش محمدرضا پهلوی ،اعدام وسرکوب وشکنجه وناخن کشیدن زندانیان سیاسی وسوزاندن تا استخوان بشدت محکوم است. 

افسانه اسکویی