عفو بین‌الملل خواستار تحقیق بی‌طرفانه کشتار اشرف شد

سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه 11  شهریور، دوم سپتامبر، طی صدور اطلاعیه ای از دولت عراق خواست تا تحقیق بیطرفانه کشتار اشرف را اغازکند.

خدیجه حاج سهرودی سخنگوی عفو بینالملل گفت: دولت عراق در تحقیقات مربوز به حملات گذشته به قرارگاه ایرانیان تبعیدی ناموفق بوده است و بدین معنا است که ساکنین این قرارگاهها در مورد امنیت خود در اضطراب به سر میبرند.

وی همچنین افزود که تحقیقات در مورد حمله دیروز باید با سدعت، کاملا مستقل، شفاف و با نرمهای بینالمللی کاملا مطابقت داشته باشد.

وی همچنین با اشاره  ضد نقیض گوئی مقامات عراقی در مورد حمله میگوید که مسائلی در رابط با این حمله ناروشن است که باید روشن شوند. وی همچنین میافزاد: در صورتی که ساکنین اشرف اعلام میکنن که نیروهای عراقی در حمله دیروز بسیاری را کشته و دستهای بعضی از افراد ساکن اشرف را از پشت بسته و سپس اعدام کرده اند، دولت عراق میگوید که این افراد در نزاغ داخلی کشته شده اند.

عفو بین‌الملل در پایان اطلاعیه خود تارخچه ای از حملات قبلی به اشرف و لیبرتی را توضیح داده است.

اطلاعیه سازمان  عفو بین الملل