فراخواندن ماموران و مرتبطين اطلاعات آخوندها به اقامه دعوا و پيگيرد قضائی

کمسیون قضائی شورای ملی مقاومت در رابطه با تلاشهای مذبوحانه مزدوران رژیم جمهوری اسلامی و ادعاهای انها در مورد مرگهای مشکوک و طلاقهای اجباری در ون مجاهدین اطلاعیه ای صادر کرده است.

متن اطلاعیه: