فراخوان به انحلال هیئت ایران در پارلمان اروپا

Potito-Salattoدر پی جنايت بزرگ عليه بشريت در اشرف در اول سپتامبر (دهم شهريور) و قتل عام و اعدام دستجمعی مجاهدين توسط حکومت دست نشانده رژيم آخوندی در عراق، پوتيتو سالاتو نماينده پارلمان اروپا به انحلال هيأت مماشاتگر با رژيم آخوندی در پارلمان اروپا فراخوان داد.

پوتيتو سالاتو که خود معاون اين هيأت است، طی بيانيه يی با عنوان «بعد از قتل عام در اشرف هيأت رابطه با ايران را منحل کنيد»، ضمن اعتراض شديد به بی عملی رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا در قبال «قتل عام در کمپ پناهندگی اشرف، به دست نظاميان ويژه حکومت عراق و با رضايت مقامات رژيم ايران»، خواستار پايان دادن به بی عملی در قبال جنايت عليه بشريت شد.

پوتيتو سالاتو در بيانيه خود اعلام کرد: «چگونه سکوت رئيس هيأت رابطه با ايران، خانم کرونبرگ، می تواند ادامه يابد؟ بايد در شگفت بود که هيأت رابطه با ايران در پارلمان اروپا، برای چه چيزی به وجود آمده است؟ اگر نگرش آن، سکوت و چشم پوشی نسبت به مقامات حکومتهايی که مسئول ارتکاب قتل عام عليه کسانی که موقعيت پناهندگی سياسی شان به رسميت شناخته شده بود، باشد، بهتر است که اين هيأت به خاطر ناکارآمدی اش، منحل شود.

من اميدوارم پارلمان اروپا در استراسبورگ، در تماميت خود، به طور قاطع اين واقعه هولناک را محکوم کند و متعهد بشود عليه حکومتهای ديکتاتوری ايران و عراق که در همدستی با همديگر اين حمله بزدلانه را مرتکب شده اند، دست به عمل بزند.