فراخوان بيش از ۱۱۰ نماينده از مجلسين انگلستان در دفاع از خواسته های مقاومت

بيش از 110 نماينده از هر دو مجلس عوام و اعيان انگلستان با امضا بيانيه يی، به سازمان، آمريکا و اتحاديه اروپا برای آزادی 7 گروگان اشرفی، تضمين امنيت ساکنان ليبرتی با استقرار کلاه آبيهای سازمان ملل و ضرورت تصويب اقدامات تنبيهی عليه رژيم آخوندی به خاطر نقض حقوق بشر در ايران به ويژه سرکوب زنان فرخوان دادند.

نمايندگان پارلمان انگلستان از هر دو مجلس اين کشور، با تأکيد بر حضور برجسته زنان ايران در جنبش مقاومت برای دموکراسی و نقش رهبری کننده خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت به خاطر گردهم آوردن زنان به عنوان پيشتازان مقاومت عليه ديکتاتوری مذهبی، حمايت خود را از برنامه 10ماده ای خانم مريم رجوی برای آزاديهای اساسی در ايران، شامل برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، احترام به حقوق بشر و دموکراسی، برابری زن و مرد، يک ايران غيرهسته ای، جدايی دين از دولت، سيستم قضايی مستقل، حکومت قانون و لغو مجازات اعدام اعلام کردند.

بيانيه نمايندگان مجلسين انگلستان، ضمن يادآوری دستگيری 80 زن در خيابانهای تهران در روز 8مارس و اعدام يک زن 26ساله در شهر اصفهان، به اجلاس جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو فراخوان می دهد تا قوياً از شورای امنيت سازمان ملل بخواهد که وضعيت وحشتناک حقوق بشر در ايران، به خصوص وضعيت زنان را مورد بررسی قرار داده و اقدامات تنبيهی برای رژيم ايران در نظر بگيرد

نمايندگان مجلسين انگلستان همچنين از سازمان ملل، آمريکا و اتحاديه اروپا می خواهند که به اقدامات فوری عملی برای آزادی 7 گروگان اشرفی که 6نفر آنها زن هستند، دست بزند. و امنيت ساکنان ليبرتی را با استقرار نيروهای کلاه آبی سازمان ملل تضمين کند.