فراخوان خانم رجوی به جامعه بین المللی برای اقدام فوری علیه موج اعدامها بعد از نمایش انتخابات

shora

 خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، موج اعدام در شهرهای مختلف کشور به ویژه از سرگیری اعدام در ملأعام را تلاش مذبوحانه فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای ایجاد جو رعب و وحشت به منظور جلوگیری از اعتراضات مردم به جان آمده، به ویژه بعد از نمایش انتخابات ریاست جمهوری توصیف کرد.

 وی گفت اعدام دهها زندانی در روزهای اخیر در تهران و شهرهای مختلف کشور، قتل مشکوک شماری از زندانیان، صدور شمار زیادی احکام اعدام و قطع دست در روزهای اخیر گویای جنگ پرشقاوت رژیم ولایت فقیه با مردم ایران است.

وی افزود: خامنه ای با ارتکاب این جنایتها همچنین تلاش میکند از بروز هر گونه شکافی، پس از شکست بزرگ خود در نمایش انتخابات جلوگیری کند. رئیس جمهور جدید رژیم نیز با سکوت کامل، وفاداری خود را نسبت به سیاست سرکوب و اختناق ابراز میکند.

خانم رجوی جامعه جهانی، به ویژه شورای امنیت، دبیرکل، کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر ارگانهای ذیربط ملل متحد را به اتخاذ اقدامهای فوری در مقابله با نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران به ویژه روند فزاینده اعدامها فرا خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۴تیر۱۳۹۲ (۵ژوییه۲۰۱۳)