فراخوان شواری ملی مقاومت ایران: اقدام فوری برای معالجه زندانيان سياسی مجروح و مصدوم اوين در دومين هفته اعتصاب غذا

مقاومت ايران نسبت به وضعيت جسمی زندانيان سياسی اوين که به سلولهای انفرادی منتقل شده اند، هشدار داده و بر ضرورت يک اقدام عاجل بين المللی برای نجات جان آنها تأکيد می کند. آنها به خاطر جراحتهای وارده در اثر ضرب و شتم وحشيانه پاسداران و اطلاعاتيها و پس از 10روز اعتصاب غذا در شرايط وخيمی به سر می برند و دژخيمان از هر گونه رسيدگی درمانی به اين زندانيان و اطلاع رسانی در مورد آنها سر باز می زنند.

غلامرضا خسروی سوادجانی، زندانی محکوم به اعدام، در يورش 28فروردين به شدت مضروب شد. عينک او را روی صورتش شکستند، از ناحيه سر و صورت آسيب ديده و خونريزی شديد داشته و گوش راست او دچار پارگی شده است و سراسر بدن او کبود است.
جواد فولادوند از ناحيه سر، پای چپ و چشم راست آسيب ديده و دچار خونريزی شده است. در تمام بدن وی آثار ضرب و جرح ديده می شود.
رضا اکبری منفرد، دچار شکستگی در ناحيه سر و آسيب ديدگی در دست و پا شده است.
محمد صديق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر کرد، به شدت مجروح شده و دچار شکستگی قفسه سينه و آسيب ديدگی در ناحيه سر و صورت است. وی از بيماری قلبی رنج می برد.
سمکو خلقتی، دچار شکستگی دست شده و از ناحيه گردن آسيب ديده است.
سهيل بابادی دچار آسيب ديدگی در مچ دست و کبودی شديد بدن است.
بهنام ابراهيم زاده، فعال کارگری و وبلاگ نويس؛ سعيد متين پور، وبلاگ نويس؛ محمد امينهادوی، بهزاد عرب گل، محمد شجاعی از ديگر زندانيان انتقالی به سلولهای انفرادی هستند که به خاطر مجروح و مصدوم بودن و همچنين اعتصاب غذا نياز به رسيدگيهای پزشکی دارند.

اين وضعيت به زندانيانی که در سلول انفرادی به سر می برند محدود نمی شود، شماری از مجروحان و مصدومان که در بند 350 به سر می برند نيز نياز مبرم به معالجه و مداوا دارند. آنها نيز در دومين هفته اعتصاب غذای خود به سر می برند.

اسدالله هادی که به تازگی از عمل جراحی قلب، از بيمارستان به زندان منتقل شده بود پس از حمله و انتقال به انفرادی در وضعيت بحرانی قرار گرفت. به نحوی که به ناچار او را به بند عمومی بازگرداندند اما به رغم وخامت حال اين زندانی سالمند، از انتقال او به بيمارستان خودداری می کنند.
حسين رونقی که بر اثر شکنجه دچار انواع بيماريها از جمله عفونت کليه است، در جريان حمله از ناحيه سر و دست آسيب ديده است. وضعيت کليه وی پس از اين يورش و شرايط سلول انفرادی رو به وخامت گذاشت و دچار تب شديد شد. اما او را صرفاً به بهداری زندان اوين منتقل کرده و از رسيدگيهای ضروری به وی خودداری می کنند.
اکبر امينی ارمکی دچار شکستگی سر شده و مهره های گردنش آسيب ديده است.
از سرنوشت اميد بهروزی، وکيل دراويش گنابادی که بر اثر پارگی رگ دست و خونريزی شديد در شرايط وخيمی قرار داشت، و اسماعيل برزگری که در اين يورش وحشيانه دچار شکستگی دنده ها شده، اطلاعی در دست نيست.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران آمريکا، اتحاديه اروپا و ملل متحد و عموم ارگانهای ذيربط را به اقدام فوری برای بازگرداندن همه زندانيان از سلولهای انفرادی و مداوای فوری آنها توسط پزشکان و در بيمارستانهای مورد قبول زندانيان و خانواده هايشان و تحقيقات مستقل بين المللی درباره يورش وحشيانه به زندان اوين فراخواند و خواستار بازديد منظم و مستمر کميته بين المللی صليب سرخ از زندانها، ارجاع پرونده نقض حقوق بشر به شورای امنيت ملل متحد و مشروط کردن روابط سياسی و اقتصادی با رژيم ايران به توقف اعدام و شکنجه و اجرای قطعنامه های ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ايران شد.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
6ارديبهشت 1393 (26آوريل 2014)