فراخوان مقاومت ايران به دولت، پارلمان، احزاب يونان براي حمايت و دفاع از پناهجويان ايراني

مقاومت ايران رفتار خشونت بار با پناهندگان ايراني در يونان در روزهاي اخير را كه به جراحت شماري از آنها منجر شده قوياً محكوم مي كند و با تأكيد بر اينكه دولت يونان مسئول امنيت پناهجويان و پناهندگان ايراني در اين كشور است از اين دولت به عنوان يك عضو اتحاديه اروپا و امضاكننده كنوانسيون 1951 ژنو در باره پناهندگي مي خواهد با اعطاي حق پناهندگي به پناهجويان ايراني، اجازه ندهد آنان در خارج از حاكميت رژيم آخوندي نيز با ظلم و تبعيض و خشونت رو به رو باشند. برخي از اين پناهجويان با اين كه سالهاست در يونان به سر مي برند هنوز از موقعيت پناهندگي محرومند.
مقاومت ايران پارلمان, احزاب سياسي و سازمانهاي مدافع حقوق پناهندگان در يونان، همچنانكه شوراي اتحاديه اروپا و كميسيون مهاجرت اتحاديه اروپا و مدافعان حق مقدس پناهندگي در سراسر اروپا را به اقدام فوري در حمايت از پناهجويان در يونان به ويژه پناهجويان ايراني فرا مي خواند و از آنها مي خواهد اجازه ندهند حقوق پناهندگان و پناهجويان ايراني و ارزشهاي جهانشمول پناهندگي در اروپا پايمال شود.
در شرايطي كه رژيم آخوندي با امواج فزاينده سركوب از اعدام و قطع دست و پا و اسيدپاشيدن و ديگر اعمال سبعانه هر روز از مردم به ويژه جوانان ايراني قرباني مي گيرد و شمار اعدامها صرفأ در دوران رياست جمهوري روحاني به 2000تن بالغ مي شود، احترام به حقوق پناهجويان ايراني و اعطاي حق پناهندگي به آنان از اولويت برخوردار است.


دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
25 مرداد 1394 (16 اوت 2015)