فراخوان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای حفظ امنیت هفت گروگان اشرف

کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد،NUHCR، روز جمعه 22 شهریور، 22 سپتامبر،طی بیانه ای نگرانی خود را  را نسبت به سلامتی و امنیت هفت عضو سازمان مجاهدین خلق که در طی حمله جنایتکاران نیروهای مالکی- خامنه در روز یکشنبه 10 شهریور به گروگان گرفته شدند ابراز داشته است.

این بیانیه یاد اور شده است که این افراد متقاضیان پناهندگی سیاسی هستند و امیدوار شده است تا بتواند با انها مصاحبه کند.

کمیساریای عالی پناهندگی همچنن نگرانی خود را از احتمال استرداد این افراد به رژیم ایران اعلام داشته و از دولت ماکی خواسته تا سلامتی این افراد را تضمین و از استرداد این افراد به ایران جلوگیری کند.

کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد همچنین خشنودی خود را از اين که 42تن باقيماندگان کمپ اشرف به سلامتی به کمپ ليبرتی منتقل شده اندابراز داشته  و بر ضرورت نياز به افزايش حفاظت فيزيکی در آن محل تأکيد می کند و از دولت عراق می خواهد هر کاری را که از دستش ساخته است انجام دهد تا امنيت ساکنان ليبرتی تضمين يابد.

کمیساریای عالی گناهنئگی یاد اور میشود که قانون بين الملل ايجاب می کند که پناهجويان از حفاظت بنيادين امنيت و بهبود وضعيت زندگی برخوردار باشند. اين شامل حفاظت از هر گونه اخراج يا بازگشت به مرزهای سرزمينی است که در آن جان يا آزادی آنها در معرض تهديد باشد (اصل نان رفولمان) اين همچنين رفتار با آنها طبق استانداردهای بنيادين انسان دوستانه شامل امنيتشان که مهمتر از همه است را ايجاب می کند. مسئوليت مقدماتی برای اطمينان از احترام به اين استانداردها به عهده دولت عراق است. آزادی تردد، سزاوارترين وضعيت برای ليبرتی است.

متن کامل بیانیه

Update No. 7
Camp New Iraq (formerly Camp Ashraf) residents and the processing of their cases for solutions
•Following the deadly attack on Camp New Iraq of 1 September, in which more than 50 residents died, UNHCR remains gravely concerned for the safety of former residents of Camp New Iraq. According to reports reaching UNHCR, seven individuals formerly residing in Camp New Iraq disappeared from the Camp on 1 September, are being held somewhere in Iraq and may be at risk of being returned involuntarily to Iran. These seven are all known by UNHCR to be asylum-seekers, and the agency hopes to have an opportunity to interview them. In light of the numerous and persistent reports over the past week that these individuals may be at risk of forced return to Iran, UNHCR calls upon the Government of Iraq to locate them, to ensure their physical security, and to safeguard them against return to Iran against their will.
• UNHCR is pleased that the remaining 42 residents of Camp New Iraq have been safely transferred to Camp Hurriya, and has reiterated the urgent need for enhanced physical protection in that location, asking the Government of Iraq to do everything in its power to guarantee the security of the Hurriya residents.
•In light of their security concerns following attacks on Camps Hurriya and recent events in Camp New Iraq, the majority of residents have decided not to attend interviews scheduled for them with UNHCR to process their cases. Nevertheless, UNHCR continues to process the applications of the residents who have been transferred, on a voluntary basis, to Camp Hurriya and who engage with UNHCR.
• Camp residents who have submitted requests for international protection are formally asylum-seekers under international law. UNHCR is considering these requests on an individual basis in an appropriate procedure. Individual interviews are taking place –with those who engage – in a safe and neutral location, and in full confidentiality. Transmittal to States of the cases of those with determined international protection needs is ongoing. Pending their relocation outside Iraq, the residents are in transit in Camp Hurriya, while their claims are being processed.
• International law requires that asylum-seekers must be able to benefit from basic protection of their security and well-being. This includes protection against any expulsion or return to the frontiers of territories where their lives or freedom would be threatened (thenon-refoulement principle) as well as treatment in accordance with basic humanitarian standards – including, most importantly, their security. The primary responsibility for ensuring respect for these standards lies with the Governmentof Iraq. Freedom of movement is the most desirable state while processing takes place.
• UNHCR, together with the Government of Iraq, UNAMI and other concerned actors, including importantly the international community, remains committed to doing its part in finding peaceful solutions to this long-standing problem. Accordingly, UNHCR and UNAMI are continuing their combined efforts to find solutions, including relocation opportunities, for the residents who wish to depart Iraq. To date a total of 210 residents havedeparted to other countries.
UNHCR
13 September 2013