فروريختن سريع امپراتوری ولايت فقيه با سقوط اسد

نخست وزير سابق لبنان گفت، حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، دستورات و فتوای خامنه ای را در مورد جلوگيری از سقوط رژيم اسد اجرا می کند.

سعد حريری گفت، رژيم اسد قطعا سقوط  خواهد کرد و نه خامنه ای ، نه حسن نصرالله  و نه هيچ قدرت منطقه ای ديگر قدرت زنده نگه داشتن اين رژيم را ندارد.

از سوی دیگر یکی از نزدیکان سعد حریری از جريان “المستقبل” لبنان گفت، سرنگونی بشار اسد منجر به آغاز فروريختن سريع امپراتوری ولايت فقيه می گردد.

وی افزود، با از بين رفتن رژيم سوريه، حزب الله حمايت استراتژيکی خود را نيز از دست خواهد داد و در نهايت عراق هم از دست ولايت فقيه خارج خواهد شد و حتی وضعيت در رژیم ايران نيز دگرگون می شود.