فرونشست بزرگ و عجیب در منطقه ۵شهرداری تهران

حامد مقدسی سرپرست معاونت فنی و عمران منطقه ۵ شهرداری تهران از فرونشست زمین در بزرگراه آبشناسان خبر داد.

وی گفت: روز گذشته حدود ساعت ۱۹ ، در بزرگراه باکری، مسیر جنوب به شمال حد فاصل ورودی به بزرگراه آبشناسان شرق، حفره ای به حجم نشست چهار در چهار متر مربع و عمق ۴.۵ متر ، ایجاد شده و عملیات ایمن سازی و رفع خطر معبر در دستور کار قرار گرفته است. دیه بان رژیم